Nav

Evropský účetní dvůr


Ochránce financí EU

Činnost EÚD

EÚD byl zřízen s cílem provádět audit finančních prostředků EU. Východiskem jeho auditní práce je rozpočet a politiky EU, především v oblastech souvisejících s růstem a zaměstnaností, přidanou hodnotou, veřejnými financemi, životním prostředím a oblastí klimatu. EÚD kontroluje jak příjmovou, tak výdajovou stránku rozpočtu. 


Zlepšování odpovědnosti vůči veřejnosti v EU

Výsledky práce EÚD využívá Evropská komise, Evropský parlament, Rada a členské státy při dohledu nad řízením rozpočtu EU, případně při provádění zlepšení. Práce EÚD je důležitým východiskem postupu udílení absolutoria, kdy Evropský parlament na základě doporučení Rady rozhoduje, zda Evropská komise náležitě splnila rozpočet předchozího roku.

Předkládání zpráv tvůrcům politik EU a jejím občanům

Zprávy a stanoviska EÚD vytvářejí přidanou hodnotu k finančnímu řízení EU tím, že přispívají k vývoji uvnitř Unie a přibližují ji evropským občanům. Cílem EÚD je předkládat relevantní, srozumitelné a včasné auditní zprávy nejvyšší kvality, vypracované na základě spolehlivých kritérií a solidních důkazních informací, které odpovídají zájmům zainteresovaných subjektů, a které tudíž uživatelé považují za důležité a směrodatné dokumenty. Publikace EÚD zahrnují výroční zprávy, specifické výroční zprávy, zvláštní zprávy, stanoviska a písemná stanoviska.

Úzká spolupráce s ostatními nejvyššími kontrolními institucemi

Až 80 % rozpočtu EU se provádí sdíleným řízením s členskými státy. Členské státy ve spolupráci s Komisí ustavují systémy dohledu a vnitřní kontroly, které mají zajišťovat, aby se prostředky vydávaly řádně a v souladu s příslušnými pravidly. Kontrola tak má jak unijní, tak národní rozměr. Kromě práce prováděné EÚD kontrolují také mnohé NKI v členských státech evropské prostředky, které spravují a vydávají jejích vnitrostátní orgány.

Tvorba standardů pro audit veřejných prostředků

EÚD aktivně usiluje o to, aby byl na špičce vývoje v oblasti řízení veřejných financí a jejich auditu. EÚD hraje významnou úlohu při vývoji a zavádění mezinárodních standardů (např. v rámci INTOSAI).

Dopad naší práce

Účetní dvůr je povzbuzen výsledky, kterých se mu během let podařilo dosáhnout. Externí odborníci hodnotí kvalitu našich zpráv jako dobrou a naše hlavní zainteresované strany z řad orgánů a institucí považují zprávy za užitečné. Komise soustavně ve vysoké míře přijímá doporučení EÚD a zprávy Účetního dvora o kontrole opatření přijatých v návaznosti na doporučení zdůrazňují pozitivní dopad, který doporučení mají.

Budoucí úkoly

V příštích letech před EÚD stojí úkol pomoci zlepšovat vyvozování odpovědnosti EU směrem k občanům za veřejné prostředky, které EU na plnění svých cílů poskytuje.


Související odkazy