Nav

Európsky dvor audítorov


Ochranca financií EÚ

Stáže

Dvor audítorov usporadúva v priebehu roka stáže v príslušných oblastiach svojej činnosti. Obdobie stáže je maximálne päťmesačné. Stáže môžu byť platené (1120 EUR/mesiac) alebo neplatené. Počet schválených stáží je však vzhľadom na obmedzené rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii, veľmi limitovaný.
 

Oprávnenosť

Žiadateľ o stáž musí spĺňať tieto kritériá oprávnenosti:
  • mať štátnu príslušnosť jedného z členských štátov Európskej únie, pokiaľ menovací orgán neudelí výnimku,
  • mať vysokoškolské vzdelanie alebo diplom, ktorý ho oprávňuje na zaradenie do kategórie AD, alebo ukončené aspoň štyri semestre vysokoškolského štúdia v oblasti záujmu Dvora audítorov,
  • preukázať záujem o praktickú prípravu súvisiacu s jednou z oblastí činnosti Dvora audítorov,
  • spĺňať podmienku, že v minulosti neabsolvoval stáž na Dvore audítorov,
  • spĺňať zásadu čo najširšieho geografického rozloženia,
  • uviesť, že dokonale ovláda jeden úradný jazyk Európskej únie a má uspokojivú znalosť aspoň jedného ďalšieho jazyka Európskej únie,
  • preukázať dobré charakterové vlastnosti.
 

Praktické informácie

Na podanie žiadosti o stáž na Európskom dvore audítorov vyplňte uvedenú prihlášku na absolvovanie stáže v angličtine alebo vo francúzštine, uložte si ju na svojom počítači vo formáte pdf a priložte ju k nižšie uvedenému vyplnenému formuláru. V tomto štádiu konania sa nezohľadňujú žiadne prílohy.   
 

Kliknutím na „Odoslať formulár“ sa zobrazí správa o zaslaní Vašej žiadosti Dvoru audítorov. Zároveň dostanete potvrdenie e-mailom. Ak sa správa z nejakého dôvodu nezobrazí alebo nedostanete potvrdenie, skúste žiadosť odoslať ešte raz alebo zašlite e-mail na adresu eca-stage@eca.europa.eu.
 

 

Súvisiace odkazy

Prihláška na stáž

(*) Povinné údaje
* Meno
* Priezvisko
* Telefón
* E-mail
* Súbor


V prípade problémov kontaktujte priamo eca-stage@eca.europa.eu.