Evropský účetní dvůr – finanční kontrolor EU – je jedním z osmi orgánů a institucí, které jsou členy interinstitucionálního orgánu pro etické normy a které dnes v Bruselu podepsaly jeho zřizovací dohodu. Nový orgán posílí integritu, transparentnost a vyvozování odpovědnosti v rozhodovacím procesu EU. Externí auditoři EU již dříve po takovém opatření volali ve zvláštní zprávě z roku 2019 o etických rámcích největších orgánů a tvůrců politik EU.

Na zřízení orgánu pro etiku se dohodlo osm orgánů a institucí EU: Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Soudní dvůr EU, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský výbor regionů. Orgán vypracuje a bude aktualizovat a vykládat společné minimální normy etického chování a zveřejňovat zprávy o tom, jak se tyto normy odráží ve vnitřních pravidlech každého signatáře. Jedná se o významný krok v rozvíjení společné kultury bezúhonnosti a etiky, včetně společných minimálních etických norem, které vypracuje interinstitucionální orgán.

Původní návrh sice předložila Komise, avšak iniciativa vychází ze zprávy EÚD z roku 2019, v níž auditoři doporučili zlepšit etické rámce kontrolovaných orgánů EU: Parlamentu, Rady a Komise. Ve zprávě auditoři rovněž vyzvali kontrolované orgány, aby spolupracovaly na sladění otázek souvisejících s etikou a ještě více usilovaly nejen o sdílení osvědčení postupů, ale také o zvýšení povědomí o etice a etické kultuře a o jejich širší vnímání.

Předseda EÚD Tony Murphy: „Zásady odpovědnosti, transparentnosti a etiky jsou nepostradatelnými pilíři Unie a mají stěžejní význam pro její demokratickou, legitimní a účinnou správu. Tato interinstitucionální iniciativa dokládá, že zúčastněné strany chtějí spolupracovat na společné kultuře etiky, což také povede k vyšší důvěře občanů v orgány EU.

Člen EÚD a hlavní vyjednavač Marius Hyzler: „Jsme velmi potěšení, že jednání přinesla výsledky. Obzvláštní radost máme z toho, že k tomuto důležitému vývoji, který připraví půdu pro vytvoření společných etických norem, přispěla předchozí doporučení EÚD týkající se sjednocení norem a
posílení spolupráce.

Obecné informace

Signatáři dohody budou v orgánu zastoupeni jedním vysoce postaveným členem. Funkce předsedy orgánu se bude každoročně střídat mezi jednotlivými signatáři. Na činnosti orgánu se bude podílet pět nezávislých odborníků, s nimiž se bude moci každá strana dohody radit o prohlášeních o neexistenci střetu zájmů nebo jiných standardizovaných písemných prohlášeních.

Další informace o institucionálním rámci EU naleznete v článku 13 Smlouvy o Evropské unii a informace o etickém rámci EÚD na internetových stránkách EÚD.

Auditoři se připojili k dnes ustavenmu orgnu EU pro etiku