Evropská komise dbá na to, aby byly neoprávněné výdaje vykazovány správně a včas. Nicméně jak zjistili auditoři EU, získat tyto prostředky zpět často trvá příliš dlouho. U zemědělských fondů, které jsou ve sdíleném řízení, mají primární odpovědnost členské státy. Míra zpětného získání neoprávněných prostředků je tu obecně nízká, i když mezi jednotlivými zeměmi EU existují značné rozdíly. V letech 2014–2022 bylo neoprávněně čerpaných výdajů EU ve všech oblastech vykázáno celkem 14 miliard EUR. Jejich zpětné získání je pro finanční integritu a vnitřní kontrolní systémy Evropské unie klíčové.

„Zpětné získání“ finančních prostředků znamená, že EU po příjemci nebo prováděcí organizaci požaduje, aby některé nebo všechny obdržené částky vrátili, protože se zjistilo, že je čerpali v rozporu s podmínkami EU. Jenže když jsou již prostředky vyplaceny, je často velmi zdlouhavé, a někdy dokonce nemožné, získat je zpět. Auditoři EU zjistili, že po dokončení financovaných činností trvá obvykle 14–23 měsíců, než Komise vůbec vydá žádost o vrácení peněz. Pak uplyne dalších tři až pět měsíců, než Komise prostředky obdrží, přičemž jedno až osm procent z nich se z důvodu nevymahatelnosti prostě odepíše.

„EU by měla vyvinout veškeré úsilí, aby neoprávněně čerpané prostředky získala neprodleně zpět,“ uvedl Jorg Kristijan Petrovič, člen EÚD odpovědný za audit. „Dluží to daňovým poplatníkům. Neschopnost dostát tomuto závazku by poškodila důvěru občanů v Unii.“

Podle výroční zprávy Evropského účetního dvora za rok 2022 se míra neoprávněně vynaložených výdajů z rozpočtu EU zvýšila z 3 % v roce 2021 na 4,2 % v roce 2022. Jejich zpětné získání se tak stává čím dál naléhavější záležitostí. Avšak Evropská komise má v přímé správě pouze 20 % těchto prostředků, takže odstranit chyby a získat peníze zpět může být obtížné.

Auditoři zjistili, že hlavním problémem při vymáhání peněz v přímém a nepřímém řízení jsou velké prodlevy mezi zjištěním neoprávněně čerpaných prostředků a vydáním inkasního příkazu. Zjistili také, že v oblasti vnější činnosti jsou informace o dopadu některých neoprávněných výdajů neúplné.

Aby k prodlevám při zpětném získávání peněz v oblasti vnější činnosti nedocházelo, doporučují auditoři zkrátit dobu potřebnou nejen ke zjištění neoprávněných výdajů, ale i k zahájení jejich vymáhání. Navrhují proto lépe plánovat auditní činnost a prověřovat finanční dopad systémových neoprávněných výdajů. Dále navrhují znovu zavést pobídky používané v předchozím cyklu financování, které by motivovaly členské státy vymáhat finanční prostředky v zemědělství. Pokud tehdy země EU nezískaly neoprávněné výdaje od příjemců zpět do čtyř až osmi let, musely polovinu z nich splatit do rozpočtu EU samy.

Auditoři dále doporučují, aby Komise uváděla o neoprávněných výdajích i opatřeních přijatých k jejich nápravě přesné a úplné roční údaje, aby bylo možné tento proces v budoucnu dále zlepšovat.

Obecné informace

Evropská komise nevyplácí přímo celý rozpočet EU. Přibližně 70 % řídí společně s členskými státy, 20 % řídí přímo a 10 % řídí nepřímo prostřednictvím jiných mezinárodních organizací nebo třetích zemí. Odpovědnosti Komise jsou proto různé v závislosti na tom, o který režim řízení a oblast rozpočtu EU se jedná. V případě přímého a nepřímého řízení je zodpovědná za zjištění neoprávněných výdajů, jejich vykázání a poté zpětné získání. V případě sdíleného řízení Komise deleguje odpovědnost za vykazování a zpětné získání neoprávněných výdajů na členské státy, ponechává si však konečnou odpovědnost zajištění procesu.

Za neoprávněné výdaje se považují prostředky EU, které jsou vynaloženy v rozporu s pravidly. V roce 2022 představovaly 4,2 % rozpočtu. Tyto prostředky má pak nárok zčásti nebo v plné výši požadovat zpět buď přímo Komise, nebo členský stát či subjekt, který za ně byl primárně odpovědný.

Auditoři EU ve zprávě zkoumají způsob správy a účinnost celého procesu a předkládají doporučení, jak jej zlepšit.

Další informace o rozpočtu EU a neoprávněných výdajích najdete ve výroční zprávě Evropského účetního dvora za rok 2022, která se zabývá celkovým finančním zdravím rozpočtu.

Zskat neoprvněně čerpan penze EU zpět trv přli dlouho