Představte si, že bychom chatbotu zadali otázku, co bude určující pro budoucí hospodářský vývoj EU. Odpověď by pravděpodobně zněla: umělá inteligence. Ani politici a odborníci by možná nenašli lepší odpověď. V roce 2018 Evropská komise s členskými státy přijala koordinovaný plán (který prošel v roce 2021 revizí), jenž měl zvýšil objem investic do umělé inteligence a přizpůsobit daný právní rámec. Cílem bylo nasměrovat EU tak, aby se v prostředí ostré konkurence, zejména ze strany Spojených států a Číny, stala v oblasti umělé inteligence světovým lídrem. Auditoři EÚD posuzovali, zda se Komisi daří tyto plány naplňovat, a analyzovali to, jak Komise přispívá k rozvoji evropského prostředí umělé inteligence. Jinými slovy zkoumali, zda EU vyvíjí dostatečné úsilí k tomu, aby jí v této významné technologické revoluci neujel vlak.

Umělá inteligence je technologie, která slibuje transformovat ekonomiku, podnítit její růst a řešit společenské problémy. Zároveň ale s sebou nese i přirozená rizika z hlediska bezpečnosti a ekonomiku a společnost může potenciálně narušit. Umělá inteligence zahrnuje různé vyvíjející se technologie, které přinášejí synergie s dalšími nastupujícími trendy (např. v robotice, u dat velkého objemu a cloud computingu, vysoce výkonné výpočetní techniky, fotoniky a neurovědy). Velkým krokem vpřed bylo pak vytvoření algoritmů pro strojové učení. Ty se mohou nejen za pomoci specializovaných procesorů učit z velkých objemů dat, ale mohou rovněž v průběhu času zlepšovat svou přesnost.

Jelikož je umělá inteligence přelomovou technologií, budou klíčovými faktory určujícími tempo hospodářského růstu v budoucích letech jednak efektivnost investic a jednak přiměřená regulace. Podle prognóz má globální trh v oblasti umělé inteligence v období 2024–2030 ročně růst o 15,8 % – a v roce 2030 dosáhnout hodnoty 680 miliard EUR. Celosvětově si několik zemí stanovilo strategický cíl získat vedoucí postavení ve vývoji a využívání umělé inteligence. Již dlouho jsou průkopníkem v oblasti umělé inteligence Spojené státy, jejich Silicon Valley je pro tuto oblast celosvětovým centrem inovací. Také Čína si stanovila plán investic veřejných prostředků do umělé inteligence, podle něhož se má do roku 2030 stát na tomto poli globálním lídrem.

V EU mají hlavní odpovědnost za podporu inovací v oblasti umělé inteligence a jejího využívání členské státy. Úlohou EU je podporovat důvěru digitálních spotřebitelů harmonizováním vnitrostátních pravidel (ta se týkají regulace této oblasti nebo sdílení údajů). Kromě toho si Komise stanovila cíl podporovat prostředí umělé inteligence finančně, a to hlavně prostřednictvím svých programů pro výzkum a digitální technologie. Na základě svého koordinovaného plánu rozvoje a používání umělé inteligence vytvořené v Evropě z roku 2018 Komise stanovila pro EU cíl stát se v oblasti umělé inteligence celosvětovým lídrem. Tento plán byl přezkoumán v roce 2021. Hlavním cílem bylo vytvoření prostředí umělé inteligence v EU vyznačujícího se důvěrou a excelencí. Cílovou hodnotou EU pro soukromé i veřejné investice do umělé inteligence bylo celkem 20 miliard EUR v období 2018–2020 a v následujícím období pak každoročně 20 miliard EUR. Na zvýšení investic do výzkumu a inovací v oblasti umělé inteligence financovaných Unií Komise vyčlenila částku 1,5 miliardy EUR na období 2018–2020 a 1 miliardy ročně pro období 2021–2027. Co se týče vnitrostátního veřejného financování strategií pro umělou inteligenci, největší objem investic ohlásily Francie a Německo.

Aby posoudili účinnost příspěvku Komise k vytváření prostředí umělé inteligence v EU, auditoři EÚD (bez využití internetových botů!) prověřovali opatření Komise na koordinaci plánů EU z roku 2018 a 2021 v této oblasti. Posuzovali rovněž, jak probíhají výzkum a inovace v oblasti umělé inteligence financované EU, a také jak jsou plněna opatření na podporu zavádění a rozšiřování inovací v této oblasti. Našimi hlavními otázkami bylo to, zda úsilí EU podnítilo investice do umělé inteligence, zda EU do této revoluční technologie investovala dostatečné prostředky srovnatelné s investicemi ostatních světových lídrů v této oblasti a zda byla opatření EU na podporu zavádění a rozšiřování inovací v oblasti umělé inteligence účinná.

Zajímá vás, co jsme zjistili? Audit nabídne vhled do toho, jak se daří plnit plány EU v oblasti umělé inteligence. Tyto informace mohou být užitečné pro budoucí revize nebo debaty týkající se celounijních opatření na podporu umělé inteligence. Zpráva bude zveřejněna na našich internetových stránkách dne 29. května v 00:01 ‒ sledujte další informace.

Uměl inteligence dař se EU uvdět do ivota jej velk plny?