Letos na jaře se orgány EU, mezi nimi i EÚD, dohodly s poradními orgány na zřízení nového unijního subjektu zaměřeného na etické normy. Dne 15. května v Bruselu byla proto uzavřena zřizovací dohoda, kterou podepsalo osm orgánů a institucí EU: Evropský parlament, Rada EU, Evropská komise, Soudní dvůr EU, Evropská centrální banka, Evropský účetní dvůr, Evropský hospodářský a sociální výbor a Evropský výbor regionů. Tento nový orgán posílí integritu, transparentnost a vyvozování odpovědnosti v rozhodovacích procesech EU. Jako externí auditor a strážce financí EU jsme k tomuto kroku vyzvali v naší zvláštní zprávě z roku 2019 zaměřené na etické rámce největších orgánů a tvůrců politik EU.

Úkolem tohoto orgánu bude vypracovat, aktualizovat a zajistit výklad společných minimálních norem etického chování a publikovat zprávy o tom, jak jsou tyto normy provedeny ve vnitřních pravidlech jednotlivých signatářů. Jedná se o významný krok v rozvíjení společné kultury bezúhonnosti a etiky, včetně společných minimálních etických norem, které tento interinstitucionální orgán vypracuje.

„Zásady odpovědnosti, transparentnosti a etiky jsou neodmyslitelnými pilíři Unie, které mají pro její demokratickou, legitimní a účinnou správu stěžejní význam,“ uvedl předseda EÚD Tony Murphy. „Tato interinstitucionální iniciativa dokládá, že zúčastněné strany chtějí spolupracovat na společné kultuře etiky, což povede i k větší důvěře občanů v orgány EU.“

„Jsme velmi rádi, že jednání přinesla výsledky. Těší nás zejména to, že k tomuto důležitému vývoji, který nyní povede k vytvoření společných etických norem, přispěla předchozí doporučení Účetního dvora týkající se sjednocení norem a posílení spolupráce,“ dodal člen EÚD George Marius Hyzler, který Účetní dvůr na jednáních zastupoval.

Původní návrh sice předložila Evropská komise, iniciativa však vzešla ze zprávy EÚD z roku 2019, v níž auditoři doporučili zlepšit etické rámce orgánů EU, které kontrolovali, tedy Parlamentu, Rady a Komise. Auditoři ve své zprávě tyto kontrolované orgány rovněž vyzvali, aby spolupracovaly na sladění otázek souvisejících s etikou a ještě více usilovaly nejen o sdílení osvědčených postupů, ale i o zvýšení povědomí o etice a etické kultuře a o jejich širší vnímání.

Signatáři dohody budou v tomto orgánu pro etické normy zastoupeni jedním vysoce postaveným členem. Ve funkci předsedy se budou jednotliví signatáři každoročně střídat. Na činnosti orgánu se bude podílet pět nezávislých odborníků, s nimiž se každá strana dohody bude moci radit o prohlášeních o neexistenci střetu zájmů nebo jiných standardizovaných písemných prohlášeních.

Své vlastní etické standardy má i EÚD. Jsou založeny na hodnotách, jako je nezávislost, integrita, objektivnost, transparentnost a odbornost, a vztahují se na všechny členy a zaměstnance EÚD. Tyto standardy pomáhají zajistit, aby každodenní rozhodování EÚD jak při provádění auditů, tak při řízení celého orgánu bylo v souladu se zásadami etického kodexu Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) i služebního řádu úředníků EU. Na členy EÚD se navíc vztahuje kodex chování, podle něhož jsou povinni dodržovat etické principy, jako je integrita, nezávislost a nestrannost.

ED se stal členem novho unijnho orgnu pro dohled nad etikou