No
No
 

Европейската сметна палата (ЕСП) насърчава своите служители да поддържат култура на честност и почтеност в сътрудничество им с техните колеги, партньори, одитирани обекти и широката общественост.

ЕСП има установени канали за сигнализиране на нередности, които осигуряват подходяща защита за лицата, подаващи сигнали за нередности.

За да подадете сигнал за нередности, моля, използвайте формуляра за контакт по-долу. Моля, опишете предполагаемите нередности, като заявите ясно дали се считате за сигнализиращо лице, както и дали бихте желали самоличността ви да остане поверителна.

Връзки по темата