No
No

Европейската сметна палата (ЕСП) ще предостави настолни и преносими компютри, екрани, принтери и друго ИТ оборудване, което вече не се използва в Сметната палата, на организации с нестопанска цел, общински социални центрове или училища, регистрирани в някоя от държавите членки на ЕС.

ЕСП приканва заинтересованите страни да подадат заявления за получаване на това оборудване в съответствие с изложените по-долу правила за извършване на дарение.

Даряването на използвано ИТ оборудване се извършва по преценка на ЕСП, като се взема решение за всеки конкретен случай. Преди извършването на дарение цялата информация и всички софтуерни продукти ще бъдат премахнати от настолните и преносимите компютри с цел да бъдат избегнати проблеми, свързани с поверителността на информацията и лицензирането на софтуер.

Кандидатстване

 1. Заявленията следва да се попълват с помощта на онлайн формуляр (вж. връзките по-долу). Моля, отбележете, че попълненият формуляр, заедно с мотивационно писмо върху бланка на организацията — кандидат за получаване на използваното ИТ оборудване, следва да бъде изпратено на адрес: European Court of Auditors,– 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Моля, отбележете, че ще бъдат приемани само заявления и мотивационни писма, подадени на английски или френски език. В мотивационното писмо следва да се съдържа подробна информация относно предвидената употреба на заявеното оборудване.
 3. Заявленията следва да бъдат подписани.

Критерии за допустимост


 • За да са допустими за получаване на оборудване, кандидатите трябва да бъдат организация с нестопанска цел, извършваща социална или образователна дейност, общински социален център, обществена или частна обучителна организация с нестопанска цел, като например училище. Политически партии не могат да кандидатстват за дарението.
 • Заявления, подадени от името на физически лица, няма да бъдат разглеждани. Сметната палата запазва изцяло правото си да прецени дали кандидатите отговарят на изискванията за допустимост и може да отхвърли заявления.
 • Училищата трябва да притежават разрешение за извършване на дейност от компетентните местни власти. Подадените от тях заявления следва да съдържат съответното удостоверение, че са лицензирани училища (напр. регистрация в Министерство на образованието, Държавен вестник и т.н.). Организациите с нестопанска цел трябва да предоставят доказателства, че са регистрирани в държава членка на ЕС (напр. правен статут, регистрация като организация с нестопанска цел и т.н.).

На допустимите заявления ще бъде изпратен отговор по реда на тяхното получаване. Ако няма оборудване в наличност, кандидатстващите училища или организации ще бъдат писмено уведомени, че заявлението им ще бъде обработено, когато Сметната палата разполага с такова оборудване.

Одобрени кандидати

Одобрените кандидати носят изцяло отговорността за организирането и поемането на разходите по транспорта на оборудването от седалището на ЕСП в Kirchberg, Люксембург, до крайната му дестинация, или за получаване на оборудването от сградите на ЕСП в Kirchberg, в рамките на 2 месеца от получаване на писменото потвърждение от Сметната палата. ЕСП не разполага с ресурси за подготовка и изпращане на ИТ оборудването.

В случай че оборудването ще бъде прието от трета страна, кандидатът следва да съобщи на ЕСП име и подробна информация за лицето/ата, натоварени с тази задача, като посочи датата и часа на вземане на оборудването. Оборудването ще бъде предадено единствено след проверка на документите и подпис.

При получаване на оборудването одобрените кандидати трябва да изразят писмено съгласие за това, че:

 • приемат правото на ЕСП да посети проекта, за който е предназначено дарението на ИТ оборудване;
 • приемат правото на Сметната палата да публикува на своя уебсайт подробности за дарението, както и името и местонахождението на организацията бенефициент;
 • приемат, че Сметната палата няма да предостави каквато и да е поддръжка и гаранции за дареното оборудване;
 • приемат да поемат всички данъци или мита, дължими при внасянето на ИТ оборудване в държавата получател;
 • ще организират всички дейности, свързани с транспортирането на оборудването, и ще заплатят всички транспортни разходи от Люксембург до крайната дестинация на ИТ оборудването; и
 • ще следят за това след края на срока на експлоатация оборудването да бъде изхвърлено по екологосъобразен начин.

Връзки по темата​