Yes
No

Těsná spolupráce mezi EÚD, národními nejvyššími kontrolními institucemi a mezinárodními profesními organizacemi má zásadní význam pro účinné a efektivní provádění úkolů EÚD. EÚD se také snaží aktivně přispívat k rozvoji auditu ve veřejném sektoru.

Jako externí kontrolní orgán EU si je EÚD vědom toho, jaký význam má udržování dobrých styků a pracovních vztahů s obdobnými organizacemi na celém světě. Zvláštní pozornost věnuje rozvoji těchto vztahů v Evropě, především spoluprací s nejvyššími kontrolními institucemi (NKI) členských států EU a kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU.

Tato spolupráce úzce souvisí se zodpovědností EÚD za audit prostředků EU, z nichž většinu spravují vnitrostátní orgány v členských státech. NKI členských států poskytují EÚD cennou praktickou podporu během jeho auditů na místě, a přispívají tak k účelné a efektivní realizaci úkolů EÚD. EÚD se příležitostně podílí na koordinovaných auditech s jinými NKI.

EÚD se řídí mezinárodně uznávanými auditorskými standardy pro veřejný sektor a mezinárodní spolupráce poskytuje cenné příležitosti k výměně názorů a zkušeností s jejich uplatňováním.

EÚD spolupracuje s jinými NKI hlavně prostřednictvím:

  • Kontaktního výboru EU,
  • sítě NKI kandidátských a potenciálních kandidátských zemí EU,
  • mezinárodních organizací orgánů veřejné kontroly, zejména Mezinárodní organizace nejvyšších kontrolních institucí (INTOSAI) a jejího evropského regionálního uskupení EUROSAI.

Související odkazy