No
No
​​
 

Své audity provádíme v souladu s mezinárodními účetními standardy a etickými kodexy, jež uplatňujeme ve specifickém kontextu EU. Tyto standardy pomáhají zajišťovat kvalitu a odbornou úroveň naší práce i její efektivnost. Rovněž přispíváme k rozvoji těchto standardů svou účastí na mezinárodní spolupráci.

Audity k prohlášení o věrohodnosti

Prohlášení o věrohodnosti je výročním auditem zahrnujícím finanční audit i audit souladu s předpisy, v jehož rámci EÚD kontroluje spolehlivost roční účetní závěrky Evropské unie a správnost uskutečněných operací. Související zjištění a závěry spolu s výroky auditora zveřejňujeme v našich výročních zprávách. Součástí auditu je testování statisticky reprezentativního vzorku operací a hodnocení systémů dohledu a kontroly s cílem určit, zda jsou příjmy a platby správně vyčísleny a zda jsou v souladu s právním rámcem. Podrobně se testují všechny výdajové režimy a členské státy a výsledkem jsou zvláštní posouzení jednotlivých oblastí rozpočtu EU. Při formulování závěrů se využíváme i jiné zdroje důkazů, například práci jiných auditorů.

Audity výkonnosti

Audity výkonnosti EÚD se zabývají kvalitou příjmových a výdajových operací EU a tím, zda byly uplatněny zásady řádného finančního řízení. Sestávají z prověrky programů, operací, řídicích systémů a postupů subjektů a orgánů, které řídí finanční prostředky EU, jejímž cílem je posoudit, zda se při využívání těchto zdrojů postupuje hospodárně, efektivně a účinně. Audity výkonnosti pokrývají celou řadu témat se zvláštním důrazem na otázky související s růstem a zaměstnaností, evropskou přidanou hodnotou, řízením veřejných financí, životním prostředím a oblastí klimatu. Výsledky auditů výkonnosti předkládáme ve zvláštních zprávách a zjištění z této oblasti souhrnně prezentujeme ve své výroční zprávě o výkonnosti.

Součástí auditu výkonnosti je posuzování různých aspektů procesu veřejné intervence, včetně vstupů (finanční a lidské zdroje, materiální, organizační a právní prostředky potřebné pro provádění daného programu), výstupů (realizované úspěchy programu), výsledků (okamžité účinky programu na přímé adresáty nebo příjemce) a dopadů (dlouhodobé změny ve společnosti, jež lze přičíst vlivu opatření EU).

Standardy

 

Účetní dvůr provádí své audity v souladu s ISSAI, mezinárodními auditorskými standardy vydávanými mezinárodní organizací nejvyšších kontrolních institucí INTOSAI, s celosvětovou působností. EÚD je v současné době předsedou výboru INTOSAI pro profesní normy, který zaujímá vedoucí úlohu při vypracovávání těchto norem.

AWARE – metodika a pokyny

AWARE 

Více podrobností o naší auditní koncepci naleznete v naší on-line metodice a poradenské platformě AWARE (přístupný internetový auditní zdroj pro EÚD). Platforma AWARE konsoliduje všechny naše auditní zdroje do jednoho snadno přístupného nástroje, který funguje jako praktická podpora auditorů při jejich každodenní práci.

Platforma AWARE uvádí zásady, jimiž se v naší práci řídíme, a poskytuje pokyny, jak je uplatňovat v praxi, aby bylo dosaženo očekávané kvality výstupů. Poskytuje pokyny k finančním auditům, auditům souladu s předpisy a auditům výkonnosti, jakož i k našim přezkumům a stanoviskům.

Informace o organizaci AWARE najdete v rámci této platformy.

Pomoc v boji proti podvodům s dopadem na rozpočet EU

 

Za boj EU proti podvodům a ochranu jejích finančních zájmů odpovídá Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). V souladu se svým rozhodnutím č. 43-2017 (které upravuje spolupráci s úřadem OLAF) postupuje EÚD úřadu OLAF veškerá podezření na podvod, korupci nebo jinou nezákonnou činnost s dopadem na finanční zájmy EU. Podezření na podvod může EÚD zjistit během své auditní práce nebo ho o něm mohou informovat třetí strany.

 

Úřad evropského veřejného žalobce (EPPO) je nový nezávislý úřad žalobce EU, odpovídající za vyšetřování, stíhání a žalování trestných činů ohrožujících finanční zájmy EU. Účetní dvůr a EPPO podepsaly pracovní ujednání, které vstoupilo v platnost 3. září 2021. Toto ujednání stanoví strukturovaný rámec pro vytvoření a udržování vztahu založeného na spolupráci obou stran v zájmu ochrany rozpočtu EU, který je zároveň plně v souladu s mandáty Účetního dvora a EPPO.

Související odkazy