No
No
 
Som EU-institution udfører Revisionsretten sine revisioner inden for en EU-retlig ramme.

Den Europæiske Revisionsret - en EU-institution

Revisionsretten en af Den Europæiske Unions institutioner. Den fik status som institution i da Maastrichttraktaten trådte i kraft.

Den Europæiske Revisionsret - EU's uafhængige eksterne revisor

"Revisionsretten varetager revisionen af Unionens regnskaber" (TEUF artikel 285)

Vi udfører revisioner med to formål: at forbedre den økonomiske forvaltning og at oplyse EU-borgerne om, hvordan EU's midler bliver anvendt.

Vores opgaver i henhold til traktaten

Vores mandat er givet i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Traktaten giver os følgende specifikke roller.

Vi udarbejder en årsberetning om EU's indtægter og udgifter.

  • Vi undersøger EU's regnskab i detaljer. Når vi får mistanke om, at noget er forkert i regnskabet, oplyser vi om det og sender sagen videre til nærmere undersøgelse.

  • Årsberetningen indeholder vores officielle revisionserklæring til Europa-Parlamentet og EU-Rådet om EU-regnskabets rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed.

Vi undersøger andre forhold vedrørende EU's udgifter.

  • Vi udarbejder særberetninger med bemærkninger om specifikke forhold, f.eks. effektiviteten af EU's udgifter på et bestemt område.
  • De andre EU-institutioner kan bede os om at afgive formel udtalelse om spørgsmål vedrørende EU-budgettet.

Og vi hjælper Europa-Parlamentet og Rådet til at udføre deres egen kontrol af, hvordan budgettet bliver brugt.

De vigtigste retlige bestemmelser om vores revisionsarbejde er artikel 310 til 325 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

Tre artikler er særlig relevante:

Forretningsorden

Vi udfører vores arbejde efter forskellige interne regler og procedurer. De vigtigste af disse er fastsat i vores forretningsorden, som beskriver, hvordan vores organisation fungerer. I henhold til traktaten skal vores forretningsorden godkendes af Rådet.

Etisk ramme

The Ethical Guidelines and the Code of conduct of ECA Members er tilgængelig på siden "Etik".

Links