No
No
 

Finansforordningen er den grundtekst, der fastsætter principperne og procedurerne for fastlæggelsen og gennemførelsen af EU-budgettet og kontrollen af EU's finanser.

Revisionsrettens budget

Revisionsretten finansieres over Den Europæiske Unions almindelige budget. Vores budget udgør under 0,1 % af EU's samlede udgifter og 1,5 % af de samlede administrationsudgifter.

Du kan finde en beskrivelse af vores budget og vores gennemførelse af det i Revisionsrettens aktivitetsrapport.

Den eksterne revisors beretning om Den Europæiske Revisionsrets regnskab

Vores årsregnskab udarbejdes af Revisionsrettens regnskabsfører og revideres hvert år af en ekstern revisor.

Det reviderede årsregnskab sendes sammen med den eksterne revisors beretning til Europa-Kommissionen med henblik på konsolidering samt til Europa-Parlamentet og Rådet.

Beretningen om den budgetmæssige og økonomiske forvaltning

Denne beretning giver et overblik over gennemførelsen af vores budget og redegør for begivenheder, som har haft væsentlig betydning for vores aktiviteter. Beretningen sendes til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet.

Rapporten fra den ved delegation bemyndigede anvisningsberettigede

Denne rapport indeholder oplysninger om, hvordan vi forvalter vores ressourcer, og om vores interne kontrolsystemers produktivitet og effektivitet. Rapporten tjener til at sikre forvaltningsmæssig ansvarlighed både internt i Revisionsretten og eksternt over for budgetmyndigheden.

Generalsekretæren afgiver denne rapport årligt i henhold til artikel 74, stk. 9, i finansforordningen. Den sendes til Europa-Kommissionen, Europa-Parlamentet og Rådet som led i den årlige dechargeprocedure.

Revisionsrettens bæredygtighedsrapportering

Ved bæredygtighedsrapportering forstås, at en organisation måler, offentliggør og over for interne og eksterne interessenter står til regnskab for sin organisatoriske performance, idet den arbejder på at opfylde målet om bæredygtig udvikling.

Revisionsretten har forpligtet sig til at være en bæredygtig institution, og vi har i flere år gradvis styrket vores indsats for at minimere vores miljøbelastning. Bæredygtighed handler dog ikke kun om grønne tiltag, men også om økonomisk virkning, etik og ledelse, overholdelse af love og regler og, frem for alt, om mennesker.

I vores rapportering giver vi et overblik over de økonomiske, miljømæssige og sociale virkninger af vores aktiviteter.

Den Interne Revisionstjeneste

Revisionsrettens Interne Revisionstjeneste blev oprettet i 2002 efter en administrativ reform og inden for rammerne af den nye finansforordning nr. 1605/2002, som indførte princippet om "forsvarlig økonomisk forvaltning". 

Bestemmelserne om den interne revisors udpegelse og funktion findes i artikel 117-122 i finansforordningen 2018/1046. 

Den Interne Revisionstjeneste foretager sine revisioner, som dækker alle institutionens aktiviteter, i fuldstændig uafhængighed. Den har fuldstændig og ubegrænset adgang til alle oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af dens arbejde.

Hvert år sender Revisionsretten Europa-Parlamentet og Rådet en rapport, der angiver antallet og typen af de gennemførte interne revisioner, sammenfatter de fremsatte anbefalinger og beskriver de foranstaltninger, der er truffet som reaktion på dem. 

Udvalget for Intern Revision

Vi har også et revisionsudvalg med ansvar for spørgsmål vedrørende intern revision. Udvalget består af medlemmer af Revisionsretten samt en ekstern deltager.

De nuværende medlemmer af Udvalget for Intern Revision er:

Marek OPIOŁA

medlem af Revisionsretten

François-Roger CAZALA

medlem af Revisionsretten

Katarína KASZASOVÁ

medlem af Revisionsretten

Paul KOECHLIN

ekstern ekspert

Links