No
No

Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) πρόκειται να διαθέσει επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές και λοιπό εξοπλισμό πληροφορικής που δεν χρησιμοποιείται πλέον από το όργανο σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, τοπικά κοινοτικά κέντρα ή σχολεία που έχουν την επίσημη έδρα τους σε χώρα της ΕΕ.

Το ΕΕΣ καλεί τους ενδιαφερομένους να υποβάλουν σχετική αίτηση, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τις δωρεές και καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Οι δωρεές αποσυρθέντος εξοπλισμού ΤΠ επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια του ΕΕΣ και οι σχετικές αποφάσεις λαμβάνονται κατά περίπτωση. Πριν από τη δωρεά, από τους επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές θα διαγραφούν όλα τα δεδομένα και το λογισμικό που περιέχουν για λόγους που σχετίζονται με το απόρρητο και τις άδειες χρήσης.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

 1. Οι αιτήσεις υποβάλλονται με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου αίτησης (βλέπε συνδέσμους κατωτέρω). Σημειωτέον ότι το συμπληρωμένο έντυπο αίτησης, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε επιστολόχαρτο με την επωνυμία του οργανισμού που ζητεί τον αποσυρθέντα εξοπλισμό ΤΠ, αποστέλλεται ταχυδρομικά στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο ως εξής: European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Επισημαίνεται ότι δεκτές θα γίνουν μόνον οι αιτήσεις και οι επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος που υποβάλλονται στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Στην επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος πρέπει να αναλύεται εκτενώς ο σκοπός του αιτήματος.
 3. Οι αιτήσεις πρέπει να είναι υπογεγραμμένες.

Κριτήρια επιλεξιμότητας


 • Προκειμένου να είναι επιλέξιμοι, οι αιτούντες πρέπει να είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί δραστηριοποιούμενοι σε κάποιον κοινωνικό ή εκπαιδευτικό τομέα, τοπικά κοινωνικά κέντρα, δημόσια ή μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εκπαιδευτικά ιδρύματα, όπως σχολεία. Τα πολιτικά κόμματα δεν είναι επιλέξιμα ως αποδέκτες της δωρεάς.
 • Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις από ιδιώτες. Το ΕΕΣ επιφυλάσσεται του δικαιώματός του να αξιολογήσει κατά πόσον οι αιτούντες πληρούν τα εν λόγω κριτήρια επιλεξιμότητας και ενδεχομένως να απορρίψει αιτήσεις.
 • Τα σχολεία πρέπει να διαθέτουν άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες τοπικές αρχές. Συνεπώς, η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει σχετικά αποδεικτικά στοιχεία (π.χ. έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως κ.λπ.). Οι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα οργανισμοί πρέπει να υποβάλλουν στοιχεία από τα οποία να αποδεικνύεται ότι είναι εγγεγραμμένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ (π.χ. νομικό καθεστώς, καταχώριση ως οργανισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

Οι επιλέξιμες αιτήσεις θα ικανοποιηθούν σύμφωνα με τη σειρά παραλαβής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εξοπλισμός, το σχολείο ή ο οργανισμός θα ενημερωθεί γραπτώς ότι το αίτημα θα διεκπεραιωθεί όταν ο εξοπλισμός ΤΠ καταστεί διαθέσιμος.

Επιτυχόντες

Οι επιτυχόντες θα έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση της αποστολής του εξοπλισμού πληροφορικής από την έδρα του ΕΕΣ στο Kirchberg, Λουξεμβούργο, στον τελικό προορισμό του και την καταβολή των σχετικών εξόδων, ή για την παραλαβή του εξοπλισμού από την έδρα του ΕΕΣ στο Kirchberg εντός 2 μηνών από την παραλαβή της επιστολής επιβεβαίωσης του ΕΕΣ. Το ΕΕΣ δεν διαθέτει πόρους για την προετοιμασία και την αποστολή του εξοπλισμού πληροφορικής.

Σε περίπτωση κατά την οποία τον εξοπλισμό πρόκειται να παραλάβει τρίτος, ο αιτών πρέπει να ενημερώσει το ΕΕΣ σχετικά με το όνομα και τα λεπτομερή στοιχεία του προσώπου (των προσώπων) που θα παραλάβει (παραλάβουν) τον εξοπλισμό, προσδιορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα παραλαβής. Ο εξοπλισμός θα παραδοθεί μόνο κατόπιν υπογραφής και επαλήθευσης των εγγράφων.

Κατά την παραλαβή του εξοπλισμού, θα ζητηθεί από τους επιτυχόντες να υπογράψουν έγγραφο στο οποίο θα δηλώνουν, μεταξύ άλλων:

 • ότι αποδέχονται το δικαίωμα του ΕΕΣ να επισκεφθεί το έργο υπέρ του οποίου πραγματοποιήθηκε η δωρεά εξοπλισμού ΤΠ·
 • ότι αποδέχονται το δικαίωμα του ΕΕΣ να δημοσιεύσει στον ιστότοπό του λεπτομέρειες περί της δωρεάς, καθώς και σχετικά με την ταυτότητα και τον τόπο εγκατάστασης του αποδέκτη της·
 • ότι αποδέχονται ότι το ΕΕΣ δεν θα παράσχει κανενός είδους υποστήριξη και εγγυήσεις όσον αφορά τον δωρηθέντα εξοπλισμό·
 • ότι συμφωνούν να καταβάλουν τυχόν φόρους ή δασμούς επιβαλλόμενους για την εισαγωγή του εξοπλισμού ΤΠ στη χώρα προορισμού·
 • ότι αναλαμβάνουν οι ίδιοι την οργάνωση της αποστολής του εξοπλισμού ΤΠ από το Λουξεμβούργο στον τελικό προορισμό του και ότι θα καταβάλουν όλα τα έξοδα μεταφοράς· και
 • ότι στο τέλος του κύκλου ζωής του ο εξοπλισμός θα απορριφθεί κατά περιβαλλοντικώς υπεύθυνο τρόπο.

Σχετικοί σύνδεσμοι