No
No
 
ELi institutsioonina teeb kontrollikoda auditeid ELi õiguses sätestatud raamistikus.

Euroopa Kontrollikoda – ELi institutsioon

Kontrollikoda on Euroopa Liidu institutsioon. Ta sai selle staatuse aastal, kui jõustus Maastrichti leping.

Euroopa Kontrollikoda – ELi sõltumatu välisaudiitor

"Liidu auditeerimise tagab kontrollikoda" (ELTL Artikkel 285)

Meie audititel on kaks eesmärki: parandada finantsjuhtimist ja anda ELi kodanikele aru ELi vahendite kasutamise kohta.

Meie aluslepingutest tulenevad kohustused

Meie mandaat on sätestatud Euroopa Liidu toimimise lepingus.

Aluslepinguga antakse meile järgmised konkreetsed ülesanded.

Me koostame aastaaruande ELi tulude ja kulude kohta.

  • Kontrollime üksikasjalikult ELi finantsaruandeid. Kui me kahtlustame, et raamatupidamisarvestuses on midagi valesti, anname sellest teada ja suuname juhtumi edasiseks uurimiseks.

  • Oma aastaaruandes esitame Euroopa Parlamendile ja nõukogule ametliku arvamuse (kinnitava avalduse) selle kohta, kas ELi raamatupidamise aastaaruanne on usaldusväärne ning kas selle aluseks olevad tehingud on seaduslikud ja korrektsed.

Uurime ka muid ELi kulutustega seotud küsimusi.

  • Koostame eriaruandeid, mis sisaldavad konkreetsete teemade kohta esitatud tähelepanekuid: näiteks konkreetse valdkonna kulutuste tulemuslikkuse kohta.
  • Teised ELi institutsioonid võivad paluda meil esitada ametliku arvamuse mistahes ELi eelarvega seotud küsimustes.

Samuti aitame Euroopa Parlamendil ja nõukogul kontrollida, kuidas eelarvet kasutatakse.

Meie audititöö õiguslik alus on sätestatud peamiselt Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklites 310–325.

Seejuures on eriti olulised kolm artiklit:

Kodukord

Meie tegevust reguleerivad mitmesugused sise-eeskirjad ja menetlused. Kõige olulisem neist on meie kodukord, milles on sätestatud, kuidas meie organisatsioon toimib. Kodukord on ette nähtud ELi toimimise lepinguga ja selle kiidab heaks ELi nõukogu.

Eetikaraamistik

Eetikajuhise ja kontrollikoja liikmete käitumisjuhendiga saab tutvuda eetika leheküljel.

Teemakohased lingid