No
No

Cuirfidh Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) ríomhairí deisce, ríomhairí glúine, scáileáin, printéirí agus fearas eile TF nach bhfuil á n-úsáid ag an gCúirt níos mó ar fáil d'eagraíochtaí neamhbhrabúsacha, d'ionaid áitiúla phobail nó do scoileanna atá cláraithe go hoifigiúil i dtír de chuid an Aontais Eorpaigh.

Iarrann CIE ar pháirtithe leasmhara a n iarratas ar an méid thuasluaite a dhéanamh, i gcomhréir leis na rialacha lena rialaítear na tabhartais a leagtar amach sa chuireadh seo.

Tabharfar an fearas díchoimisiúnaithe TF de lánrogha CIE agus cinnfear na tabhartais ar bhonn gach cáis ar leith. Bainfear na sonraí agus an bogearra uile de gach ríomhaire glúine agus ríomhaire deisce sula ndéanfar iad a dheonú, mar gheall ar shaincheisteanna rúndachta agus ceadúnaithe.

Conas iarratas a dhéanamh?

 1. Ní mór na hiarratais a chomhlánú agus leas á bhaint as an bhfoirm iarratais ar líne (féach na naisc thíos). Tabhair do d'aire le do thoil gur cheart an fhoirm iarratais chomhlánaithe, in éineacht le litir inspreagtha ar a mbeidh ceann litreach na heagraíochta a bhfuil iarratas á dhéanamh aici ar an bhfearas díchoimisiúnaithe TF, a sheoladh chuig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa, 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Lucsamburg - LUCSAMBURG, tríd an bpost.
 2. Tabhair do d'aire, le do thoil, nach nglacfar ach le foirmeacha iarratais agus le litreacha inspreagtha a chuirtear isteach i mBéarla nó i bhFraincis. Ní mór míniú cuimsitheach ar chuspóir an iarratais a bheith sa litir inspreagtha.
 3. Caithfidh na hiarratais a bheith sínithe.

Critéir incháilitheachta


 • Lena bheith incháilithe, ní mór d'iarratasóirí a bheith ina n-eagraíocht neamhbhrabúsach a fheidhmíonn i réimse sóisialta nó oideachasúil, ina n-ionad pobail áitiúil, nó ina mbunaíocht oideachasúil phoiblí nó ina mbunaíocht oideachasúil phríobháideach neamhbhrabúsach amhail scoil. Níl páirtithe polaitiúla incháilithe le deontas a fháil.
 • Ní ghlacfar le hiarratais a dhéantar in ainm daoine aonair. Beidh lánrogha ag an gCúirt lena mheas an bhfuil na ceanglais incháilitheachta sin á gcomhlíonadh ag iarratasóirí agus féadfaidh sí iarratais a dhiúltú.
 • Caithfidh ceadúnas a bheith ag na scoileanna ó na húdaráis inniúla áitiúla. Dá réir sin, caithfidh fianaise a bheith san iarratas gur scoileanna ceadúnaithe atá i gceist (mar shampla clárú san Aireacht Oideachais, Iris Oifigiúil an Rialtais etc.). Caithfidh eagraíochtaí neamhbhrabúsacha fianaise a chur ar fáil go bhfuil siad cláraithe i mBallstát de chuid an Aontais Eorpaigh (e.g. stádas dlí, a chlárú ASBL etc.).

Déileálfar le hiarratais incháilithe ar bhonn tús freastail ar an gceann is túisce. Sa chás nach mbeidh aon fhearas ar fáil, cuirfear in iúl don scoil nó don institiúid i scríbhinn go ndéanfar an t-iarratas a phróiseáil nuair a bheidh fearas TF ar fáil.

Na hiarratasóirí a n-éireoidh leo

Beidh na hiarratasóirí a n-éireoidh leo iomlán freagrach as na costais a bhaineann leis an bhfearas a aistriú ó shaoráidí CIE in Kirchberg, Lucsamburg go dtí an ceann scríbe deiridh agus as an aistriú sin a eagrú, nó as an bhfearas a bhailiú ó shaoráid CIE in Kirchberg, laistigh de 2 mhí ón dáta a bhfaighidh siad an litir dheimhniúcháin ón gCúirt. Níl na hacmhainní ag CIE leis an bhfearas TF a ullmhú agus a sheoladh.

I gcás ina mbeidh an fearas á bhailiú ag tríú páirtí, ba cheart don iarratasóir ainm agus sonraí an duine/na ndaoine sin a chur in iúl do CIE, agus an dáta agus an t-am a mbaileofar an fearas á sonrú aige. Ní thabharfar aon fhearas amach go dtí go ndéanfar na doiciméid a shíniú agus a fhíorú.

Iarrfar ar iarrthóirí a n-éireoidh leo litir a shíniú leis nuair a fhaighfear an trealamh ina ngeallfar, i measc rudaí eile, go ndéanfaidh na hiarratasóirí an méid seo a leanas:

 • glacadh le ceart CIE chun cuairt a thabhairt ar an tionscadal ar deonaíodh trealamh TF ina leith;
 • glacadh leis an gceart atá ag CIE sonraí an tabhartais, mar aon le hainm an té a gheobhaidh é agus an áit ina bhfuil sé, a fhoilsiú ar a láithreán gréasáin;
 • glacadh leis nach gcuirfidh CIE aon chineál tacaíochta nó ráthaíochtaí ar fáil maidir leis an bhfearas a dheonófar;
 • aontú go n-íocfaidh siad as cánacha nó dleachtanna ar bith a bheidh iníoctha mar gheall ar fhearas TF a thabhairt isteach sa tír chinn scríbe;
 • na socruithe loingseoireachta a dhéanamh iad féin agus na costais iompair go léir ó Lucsamburg chuig an gceann scríbe deiridh den trealamh a íoc; agus
 • áirithiú go ndéanfar an trealamh a dhiúscairt i ndeireadh a shaolré ar bhealach atá neamhdhíobhálach don chomhshaol.

Naisc ghaolmhara