No
No
 

Ó cuireadh ar bun é, tá CIE go seasta ag cur an chomhair i measc uasfhorais iniúchóireachta Bhallstáit an Aontais Eorpaigh chun cinn.

Comhar déthaobhach agus iniúchadh á dhéanamh ar chistí AE

Tá dlite faoin gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh ar CIE agus ar chomhlachtaí iniúchóireachta náisiúnta na mBallstát comhoibriú le chéile le meon muiníne, agus fós cloí le neamhspleáchas na gcomhlachtaí go léir. Téann an comhoibriú idir Uasfhorais Iniúchóireachta Bhallstáit an Aontais agus CIE chomh fada siar le ré thosaigh na Cúirte sa bhliain agus is méadú agus forás atá tagtha ar an gcomhoibriú sin le himeacht na mblianta.

Comhar iltaobhach ar leibhéal an Choiste Teagmhála

Comhoibríonn CIE go gníomhach le hUasfhorais Iniúchóireachta Bhallstáit an Aontais trí chreat an Choiste Teagmhála.
Is tionól é an Coiste Teagmhála ina dtagann ceannasaithe Uasfhorais Iniúchóireachta Bhallstáit an Aontais agus CIE le chéile uair sa bhliain. Cuireann sé fóram ar fáil don chomhoibriú agus chun malartú a dhéanamh ar eolas agus taithí ghairmiúil faoin iniúchóireacht i ndáil le cistí de chuid an Aontais agus ar cheisteanna eile a bhaineann leis an Aontas Eorpach. Coinnítear gnáthchaidreamh ó lá go lá ar bun trí oifigigh idirchaidrimh atá ceaptha ag gach ceann de na forais. Úsáidtear grúpaí oibre, líonraí agus tascfhórsaí chun cuidiú le teacht ar aon seasamh amháin agus aon chleachtas amháin faoi cheisteanna éagsúla.

 

Líonra Uasfhorais Iniúchóireachta na dTíortha is Iarrthóirí agus na dTíortha is Iarrthóirí Ionchasacha

Bíonn comhoibriú idir CIE agus Uasfhorais Iniúchóireachta na dtíortha is iarrthóirí AE agus na dtíortha is iarrthóirí ionchasacha d’fhonn soirbhiú do mhalartú eolais go rialta, modhanna oibre iniúchóireachta a thabhairt chun cinn agus oiliúint ghairmiúil a chur chun tosaigh. Déantar é sin i gcomhpháirt le SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management), tionscnamh i gcomhar idir an Eagraíocht um Chomhar agus Forbairt Eacnamaíochta (OECD) agus an tAontas Eorpach.

Ar cheann de na príomh-mhodhanna comhoibrithe atá ann, tá Líonra Uasfhorais Iniúchóireachta na dtíortha is iarrthóirí agus na dtíortha is iarrthóirí ionchasacha, a fheidhmíonn ar aon dul leis an gCoiste Teagmhála. Le blianta anuas, is gnách leis cruinnithe a thionól ó am go chéile idir ceannasaithe na nUasfhoras Iniúchóireachta agus na hoifigigh idirchaidrimh, chomh maith le grúpaí oibre, seimineáir, ceardlanna agus bearta iniúchóireachta comhthreomhara. Is é is príomhchuspóir leis sin ná modhanna agus teicnící iniúchóireachta a chur i bhfeidhm atá ag teacht leis na caighdeáin idirnáisiúnta agus le sárchleachtais an Aontais.

network  

Naisc Ghaolmhara

Uasfhorais Iniúchóireachta an Aontais Eorpaigh
Líonra Uasfhorais Iniúchóireachta na dTíortha is Iarrthóirí