No
No
 

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa ag feidhmiú mar iniúchóir seachtrach an Aontais Eorpaigh ó bunaíodh í i mí Dheireadh Fómhair . Ó shin i leith, táimid ag obair ar mhaithe le feabhas a chur ar an gcaoi a ndéantar cúrsaí airgeadais an Aontais a bhainistiú agus ar mhaithe le dearbhú neamhspleách a thabhairt go bhfuil a chuid airgid á bhailiú agus á chaitheamh ag an Aontas Eorpach i gcomhréir leis na rialacha.

 • Gá le rialú seachtrach ar chúrsaí airgeadais an Aontais Eorpaigh

  Nuair a bunaíodh an Comhphobal Eorpach, cuireadh bord beag iniúchóireachta ar bun chun seiceálacha a dhéanamh ar chúrsaí airgeadais an Chomhphobail. In imeacht ama, mhéadaigh buiséad an Chomhphobail agus rinne Parlaimint na hEorpa freagracht i dtaobh rialú buiséadach a ghlacadh chuici féin. Ba léir ansin nach raibh a dhóthain cumhachtaí ná acmhainní ag an mbord iniúchóireachta a thuilleadh chun na cúraimí a bhí curtha air a chomhlíonadh.

 • Tagann an Chúirt Iniúchóirí chun bheith ina "coinsias airgeadais" ag an gComhphobal Eorpach

  D’aithin Heinrich Aigner, cathaoirleach an Choiste um Rialú Buiséadach i bParlaimint na hEorpa, go raibh laigí i socruithe iniúchóireachta an Chomhphobail Eorpaigh agus d’áitigh sé gur chóir comhlacht seachtrach iniúchóireachta, a bheadh go hiomlán neamhspleách, a chur ar bun. Is as sin a tháinig Cúirt Iniúchóirí na hEorpa. Bunaíodh an Chúirt Iniúchóirí faoi Chonradh na Bruiséile an , agus chuathas i mbun oibre i mí Dheireadh Fómhair . Is i Lucsamburg a bhí an ceanncheathrú. Dúirt Hans Kutscher, a bhí an tráth sin ina Uachtarán ar Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh, gurbh ionann an Chúirt Iniúchóirí agus “coinsias airgeadais an Chomhphobail”.

 • Déantar institiúid AE den Chúirt Iniúchóirí

  OnAr an , nuair a tháinig Conradh Maastricht i bhfeidhm, tugadh stádas mar institiúid iomlán de chuid an Aontais don Chúirt Iniúchóirí. Agus í anois ar comhchéim leis an gCoimisiún, leis an gComhairle agus leis an bParlaimint, cuireadh lena neamhspleáchas agus lena húdarás. Cúram eile a tugadh don Chúirt Iniúchóirí faoi Chonradh Maastricht ab ea ráiteas dearbhaithe bliantúil i dtaobh bheachtas chuntais an Aontais a eisiúint agus i dtaobh dhlíthiúlacht agus rialtacht na n-idirbheart is bun leis na cuntais sin.

 • Leathnaítear sainordú iniúchóireachta na Cúirte Iniúchóirí

  Rinneadh ról na Cúirte Iniúchóirí a threisiú tuilleadh le Conradh Amstardam, a tháinig i bhfeidhm in 1999. Leis an gConradh sin, leathnaíodh cumhachtaí iniúchóireachta na Cúirte ionas go gcuimseoidís níos mó réimsí beartais agus tugadh ról foirmiúil don Chúirt sa chomhrac in aghaidh na calaoise.

 • Tosaíonn an Chúirt Iniúchóirí ar a bheith ag comhoibriú níos dlúithe leis na Ballstáit

  Le Conradh Nice, a síníodh in , cuireadh béim ar an tábhacht a bhí le comhoibriú idir an Chúirt Iniúchóirí agus na comhlachtaí iniúchóireachta náisiúnta sna Ballstáit.

  Faoi Chonradh Liospóin, a tháinig i bhfeidhm an , athdhearbhaíodh sainordú na Cúirte. Tugadh athruithe eile isteach freisin maidir leis an gcaoi a ndéantar cistí an Aontais a bhainistiú agus a ghrinnscrúdú trí chumhachtaí buiséadacha Pharlaimint na hEorpa a neartú agus trí bhéim a chur ar fhreagracht na mBallstát i leith chur chun feidhme an bhuiséid.

 • Inniu

  Tagann forbairt ar an gCúirt Iniúchóirí ionas go bhféadfaidh sé freastal ar na riachtanais atá ag an Aontas Eorpach atá ag méadú

  Tháinig forbairt ar struchtúr na Cúirte Iniúchóirí de réir mar a bhí an tAontas féin ag athrú. Naonúr Comhaltaí agus 120 ball foirne a bhí ann in , agus anois tá 27 gComhalta agus beagnach 900 ball foirne ann ó gach ceann de na Ballstáit.

  Ó bunaíodh an Chúirt in , d’fhéach sí i gcónaí le cuidiú le feabhas a chur ar bhainistiú airgeadais an Aontais Eorpaigh trí tháirgí ar ardchaighdeán agus ábhartha do thráth na huaire a tháirgeadh. In imeacht an ama sin, tá Ballstáit nua tagtha isteach san Aontas; tá freagrachtaí nua glactha chuige féin aige; tá a bhuiséad leathnaithe; agus tá comhlachtaí nua bunaithe ar an leibhéal Eorpach. Nithe iad sin ar fad a chuirtear san áireamh inár gcuid oibre.

  Tá méadú as cuimse tagtha ar an méid a fhoilsímid – i gcomparáid leis dá thuairim a d’eisíomar an chéad bhliain a rabhamar i mbun oibríochta. Sa lá atá inniu ann, foilsímid tuarascálacha bliantúla, ráitis dearbhaithe, tuarascálacha bliantúla sonracha, tuarascálacha speisialta, tuairimí agus athbhreithnithe. Le blianta beaga anuas, táimid tosaithe ar níos mó tosaíochta a thabhairt don iniúchóireacht ar thorthaí bheartais an Aontais agus comhairle a thabhairt faoin gcaoi a bhféadfaí feidhmíocht a fheabhsú.

Naisc ghaolmhara