No
No

Tá an fhaisnéis atá ar an suíomh seo faoi réir séanadh agus fógra cóipchirt.

Séanadh

Déanaimid ár ndícheall ár suíomh gréasáin a choinneáil cothrom le dáta agus chomh cruinn agus is féidir, agus féachfaimid le haon earráid a chuirtear in iúl dúinn a cheartú. Ní ghlacann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) dliteanas ar bith as aon ábhar atá ar an suíomh gréasáin seo.

Go háirithe:

  • ní comhairle ghairmiúil ná dhlíthiúil atá san fhaisnéis atá ar an suíomh gréasáin seo;
  • ní ghabhann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa freagracht ar bith chuici féin as aon úsáid a bhaintear as an bhfaisnéis atá ar fáil ar an suíomh gréasáin seo. Cuirtear de chomhairle, dá bhrí sin, ar na húsáideoirí gach faichill is gá a dhéanamh sula n-úsáidfidh siad na sonraí sin, mar gur ar a bpriacail féin a bheidh an úsáid sin.
  • d’fhéadfadh sé go mbeadh faisnéis ar an suíomh gréasáin seo ag nascadh chuig suíomhanna gréasáin seachtracha nach bhfuil aon smacht ag seirbhísí Chúirt Iniúchóirí na hEorpa orthu agus nach ngabhann Cúirt Iniúchóirí na hEorpa freagracht chuici féin ina leith.

Fógra cóipchirt

© An tAontas Eorpach, -

Léigh ár mbeartas mionsonraithe maidir le faisnéis atá foilsithe ag Cúirt Iniúchóirí na hEorpa (CIE) a athúsáid.

Mura léirítear a mhalairt – mar shampla, i bhfógraí cóipchirt aonair – tá ár gcuid ábhair ceadúnaithe faoi cheadúnas Creative Commons – Sannadh 4.0 Idirnáisiúnta (CC BY 4.0). Ciallaíonn sé sin gur féidir leat an t-ábhar sin a athúsáid más maith leat, chomh fada agus go luann tú gurb í an Chúirt Iniúchóirí an fhoinse. Má dhéanann tú athrú ar an ábhar, caithfidh tú é sin a chur in iúl go soiléir. Anuas air sin, ní fhéadfaidh tú bunbhrí na ndoiciméad ná an teachtaireacht atá sna doiciméid a chur as a riocht. Ní féidir Cúirt Iniúchóirí na hEorpa a chur faoi dhliteanas as iarmhairt ar bith a bheadh ag athúsáid an ábhair.

Tá srianta níos déine ar chuid den ábhar. Mar shampla, má theastaíonn uait athúsáid a bhaint as doiciméad ina bhfuil pictiúir de dhaoine atá ag obair sa Chúirt Iniúchóirí, beidh ort cead a fháil uainn ar dtús.

Is é an t-ábhar a sealbhaímidne cóipcheart ina leith, agus é sin amháin, atá clúdaithe lenár mbeartas athúsáide. Chun ábhar ar le duine éigin eile seachas sinne é a athúsáid, beidh ort cead a fháil go díreach ó shealbhóir an chóipchirt. Baineann sé sin go háirithe le paitinní, trádmharcanna, dearaí cláraithe agus lógónna atá ar ár suíomh gréasáin.

D’fhéadfadh naisc chuig suíomhanna gréasáin eile a bheith sa suíomh gréasáin atá againne. Níl aon smacht againn ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtithe a nascaimid chucu, mar sin ba cheart duit na beartais maidir le príobháideachas agus cóipcheart atá acusan a léamh astu féin.

European Court of Auditors

Ár lógó a úsáid

Ní fhéadfaidh tú ár lógó a athúsáid gan cead a fháil uainn ar dtús.

Beartas príobháideachais

Tá Cúirt Iniúchóirí na hEorpa tiomanta do phríobháideachas úsáideoirí an tsuímh gréasáin agus tá sí tiomanta do chosaint a thabhairt do shonraí pearsanta. Mínítear sa bheartas príobháideachais cén chaoi a ndéanaimid sonraí pearsanta a phróiseáil laistigh den fhearann eca.europa.eu. Tá roinnt ráitis phríobháideachais ar leith le fáil ag íochtar an leathanaigh.