Yes
No

​Cén fáth a bhfuil spéis ag na daoine dár bhfoireann a bheith ag obair ag an gCúirt Iniúchóirí? Mar...

  • Is deis iontach é tabhairt faoi ghairm idirnáisiúnta i réimse na hiniúchóireachta san earnáil phoiblí, agus i réimsí eile.

  • Tá siad páirteach san institiúid Eorpach a cruthaíodh chun cistí an Aontais Eorpaigh a choimirciú.

  • Tá siad ag obair i dtimpeallacht ilchultúrtha agus ilteangach le comhghleacaithe gairmiúla ó Bhallstáit uile an Aontais.

  • Cuidíonn siad le feidhmíocht níos fearr an Aontais agus chun a áirithiú go bhfaigheann saoránaigh an Aontais luach maith ar a gcuid airgid.

Tá meascán de ghairmeacha i gceist le foireann na Cúirte Iniúchóirí: iniúchóirí, dar ndóigh, ach chomh maith leis sin aistritheoirí, dlíodóirí, saineolaithe acmhainní daonna, cartlannaithe agus leabharlannaithe, dochtúirí, saineolaithe cumarsáide, eolaithe ríomhaireachta agus sonraí, speisialtóirí i réimse na lóistíochta agus na slándála, agus cúntóirí riaracháin.

Earcaímid oifigigh (a cheaptar ar chonradh gan téarma) trí chomórtais a eagraíonn an Oifig Eorpach um Roghnú Foirne (EPSO). Uaireanta, earcaímid foireann go díreach ar chonarthaí ar théarma seasta, i.e. gníomhairí sealadacha nó ar conradh, agus sa chás sin foilsímid an iarraidh ar léiriú spéise ar ár leathanach deiseanna fostaíochta page. Trí huaire in aghaidh na bliana, tugaimid isteach oiliúnaithe, inár réimsí oibre go léir; chun tuilleadh eolais a fháil, féach ár leathanach ​tréimhsí oiliúna. Tá cláir malartaithe againn freisin le comhlachtaí iniúchóireachta náisiúnta, rud a ligeann dúinn glacadh le roinnt saineolaithe náisiúnta ar iasacht (SNInna) gach bliain.

Tá rúnaithe/cléirigh, cúntóirí, riarthóirí agus bainisteoirí ar ár bhfoireann. De ghnáth, bíonn rúnaithe/cléirigh rannpháirteach i mbainistiú oifige, slándáil nó seirbhísí tiomána, agus tacaíocht riaracháin agus theicniúil a chur ar fáil. Cuireann cúntóirí tacaíocht feidhmíochta agus theicniúil ar fáil i réimsí éagsúla. Oibríonn riarthóirí i bpoist ard-fhreagrachta. Tá bainisteoirí freagrach as straitéis, fadbhreathnaitheacht, agus bainistiú daoine.

Is iad Rialacháin Foirne Oifigigh an Aontais Eorpaigh agus Coinníollacha Fostaíochta Sheirbhísigh Eile an Aontais Eorpaigh an bunús dlí don fhostaíocht go léir.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach Clár Comhardaithe Sóisialta na Cúirte Iniúchóirí.

Naisc Ghaolmhara