Yes
No 

 

Specialioji ataskaita 11/2024: Su vandeniliu iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių susijusi ES pramonės politika
Special report 11/2024: The EU’s industrial policy on renewable hydrogen
Review 03/2024: An overview of the assurance framework and the key factors contributing to errors in 2014-2020 cohesion spending
Apžvalga 03/2024: Patikinimo sistemos ir pagrindinių veiksnių, lėmusių 2014–2020 m. sanglaudos išlaidų klaidas, apžvalga
Artificial Intelligence initial strategy and deployment roadmap 2024-2025
Special report 10/2024: The recognition of professional qualifications in the EU
Specialioji ataskaita 10/2024: Profesinių kvalifikacijų pripažinimas Europos Sąjungoje
2023 - Activity Report of the Authorising Officer by Delegation (pursuant to Article 74(9) of the Financial Regulation)
2023 m. - deleguotojo leidimus suteikiančio pareigūno veiklos ataskaita (pagal Finansinio reglamento 74 straipsnio 9 dalį)
Special report 09/2024: Security of the supply of gas in the EU
Specialioji ataskaita 09/2024: Dujų tiekimo saugumas ES
ECA Journal N° 2/2024: EU industrial policy – the solution to various dilemmas?
Special report 08/2024: EU Artificial intelligence ambition
Specialioji ataskaita 08/2024: ES užmojis dirbtinio intelekto srityje
Special report 07/2024: The Commission’s systems for recovering irregular EU expenditure
Specialioji ataskaita 07/2024: Reikalavimų neatitinkančių ES išlaidų susigrąžinimui skirtos Komisijos sistemos
European Court of Auditors - Our activities in 2023
Europos Audito Rūmai – Mūsų veikla 2023 m.
Specialioji ataskaita 06/2024: Pabėgėlių Turkijoje rėmimo priemonė
Special report 06/2024: The Facility for Refugees in Turkey
Special report 05/2024: EU Transparency Register
Specialioji ataskaita 05/2024: ES skaidrumo registras
2023 Social Balance Sheet
ECA Journal N° 1/2024: Accountability and transparency: arrangements and practices
Special report 04/2024: Reaching EU road safety objectives
Specialioji ataskaita 04/2024: ES kelių eismo saugumo tikslų siekimas
Review 02/2024: The Commission’s rule of law reporting
Apžvalga 02/2024: Komisijos ataskaitos dėl teisinės valstybės principo taikymo
Special report 03/2024: The rule of law in the EU
Specialioji ataskaita 03/2024: Teisinės valstybės principas ES
Opinion 01/2024 ​​concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Reform and Growth Facility for the Western Balkans
Nuomonė 01/2024 dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo nustatoma Vakarų Balkanų reformų ir ekonomikos augimo priemonė
Review 01/2024: EU actions addressing traineeships for young people
Apžvalga 01/2024: Jaunimo stažuotėms skirti ES veiksmai
Special report 02/2024: The coordination role of the European External Action Service
Specialioji ataskaita 02/2024: Su koordinavimu susijusi Europos išorės veiksmų tarnybos funkcija
Special report 01/2024: Reducing carbon dioxide emissions from passenger cars
Specialioji ataskaita 01/2024: Lengvųjų automobilių išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimas
Special report 29/2023: The EU’s support for sustainable biofuels in transport
Specialioji ataskaita 29/2023: ES parama tvariems biodegalams transporto sektoriuje
2024+ work programme
2024 ir vėlesnių metų darbo programa
Special report 27/2023: Screening foreign direct investments in the EU
Specialioji ataskaita 27/2023: Tiesioginių užsienio investicijų į ES tikrinimas
Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Specialioji ataskaita 28/2023: Viešieji pirkimai ES
Ataskaita dėl 2022 finansinių metų neapibrėžtųjų įsipareigojimų, atsiradusių Bendrai pertvarkymo valdybai, Tarybai arba Komisijai vykdant savo užduotis pagal šį reglamentą
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Specialioji ataskaita 25/2023: ES akvakultūros politika
Special report 25/2023: EU aquaculture policy