No
No

Europos Audito Rūmai suteiks galimybę ES šalyje registruotoms ne pelno organizacijoms, vietos bendruomenės centrams arba mokykloms perimti stalinius kompiuterius, nešiojamuosius kompiuterius, ekranus, spausdintuvus ir kitą IT įrangą, kurios nebenaudoja Audito Rūmai.

Europos Audito Rūmai kviečia tuo susidomėjusius asmenis teikti prašymus, laikantis šiame kvietime nurodytų dovanojimą reglamentuojančių taisyklių.

Nurašytą IT įrangą Audito Rūmai dovanoja savo nuožiūra ir kiekvienu konkrečiu atveju priima atskirą sprendimą. . Dėl konfidencialumo ir licencijos reikalavimų prieš dovanojimą iš visų nešiojamųjų ir stalinių kompiuterių bus ištrinti visi duomenys ir programinė įranga.

Kaip teikti prašymą?

 1. Prašymai turi būti pateikti užpildant elektroninę prašymo formą (žr. toliau pateiktas nuorodas). Atkreipkite dėmesį į tai, kad užpildyta prašymo forma, kartu su motyvaciniu laišku, kuriame turi būti nurodyti nurašytos IT įrangos prašančios organizacijos rekvizitai, turi būti atsiųsta paštu Europos Audito Rūmams adresu 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg - LUXEMBOURG.
 2. Pažymėtina, kad prašymo formas ir motyvacinius laiškus priimsime tik anglų arba prancūzų k. Motyvaciniame laiške turi būti pateiktas išsamus prašymo tikslo paaiškinimas.
 3. Prašymai turi būti pasirašyti.

Tinkamumo kriterijai


 • Tinkami prašymų teikėjai turi būti socialinėje arba švietimo srityje veiklą vykdanti ne pelno organizacija, vietos bendruomenės centras arba viešoji arba ne pelno privačioji švietimo įstaiga, kaip antai mokykla. Politinės partijos nėra tinkamos gauti dovaną.
 • Fizinių asmenų vardu pateikti prašymai nebus priimami. Audito Rūmai dėl prašymo teikėjų atitikimo tinkamumo reikalavimams sprendžia savo nuožiūra ir gali atmesti prašymą.
 • Mokyklos turi turėti kompetentingos vietos valdžios institucijos suteiktą licenciją. Todėl prašyme turi būti pateikti įrodymai, kad mokyklos yra licencijuotos (pavyzdžiui, registracija Švietimo ministerijoje, Vyriausybės oficialiajame leidinyje ir t. t.). Ne pelno organizacijos turi pateikti įrodymus, kad jos yra registruotos ES valstybėje narėje (pavyzdžiui, nurodyti teisinį statusą, ne pelno organizacijos registraciją ir t. t.).

Atsakant į tinkamus prašymus bus teikiama pirmenybė anksčiau pateiktiems prašymams. Jei įrangos neturėsime, mokyklai arba institucijai bus pranešta raštu, kad prašymas bus išnagrinėtas tuomet, kai atsiras nurašytos IT įrangos.

Patenkintų prašymų teikėjai

Patenkintų prašymų teikėjai bus visiškai atsakingi už IT įrangos siuntimo iš Audito Rūmų patalpų Kiršberge (Liuksemburge) iki galutinio gavėjo organizavimą ir šių išlaidų apmokėjimą arba įrangos paėmimą iš Audito Rūmų patalpų Kiršberge per 2 mėnesius nuo patvirtinimo laiško iš Audito Rūmų gavimo. Audito Rūmai neturi išteklių, skirtų parengti ir išsiųsti IT įrangą.

Jei įrangą paima trečioji šalis, prašymo teikėjas turi pranešti Audito Rūmams įrangą paimančio(-ių) asmens(-ų) vardą(-us) ir pavardę(-es) ir kitą informaciją bei nurodyti paėmimo datą ir laiką. Įranga bus išduota tik po dokumentų pasirašymo ir patikrinimo.

Patenkintų prašymų teikėjai gavę įrangą turės pasirašyti raštą, kuriame, be kita ko, teigiama, kad prašymų teikėjai:

 • suteikia teisę Audito Rūmams atlikti vizitus į projektus, kurių vykdymui buvo padovanota IT įranga;
 • suteikia teisę Audito Rūmams savo interneto svetainėje skelbti informaciją apie dovanojimą bei gavėjo tapatybę ir buvimo vietą;
 • sutinka, kad Audito Rūmai neteiks jokios su padovanota įranga susijusios paramos ir garantijų;
 • sutinka, kad jie sumokės mokesčius ar muitus, susijusius su IT įrangos importu į paskirties šalį;
 • patys organizuoja pervežimą ir sumoka visas IT įrangos transportavimo iš Liuksemburgo iki galutinio gavėjo išlaidas; ir
 • užtikrina, kad, pasibaigus įrangos naudojimo trukmei, ji bus pašalinta laikantis aplinkos apsaugos reikalavimų.

Susiję saitai