No
No
 

Šie darbības pārskati sniedz ikgadēju atskaiti par ERP darbu.

Gada darbības pārskatā ir aplūkoti ERP galvenie rezultāti un sasniegumi gada laikā, kā arī aprakstītas galvenās norises revīzijas vidē un iekšējā organizācijā.

Deleģētā kredītrīkotāja pārskatā ir ietverta informācija par to, kā Eiropas Revīzijas palāta pārvalda resursus, un par iekšējās kontroles sistēmu darbību. Pārskats nodrošina vadības pārskatatbildību gan iekšēji – Eiropas Revīzijas palātā, gan ārēji – budžeta lēmējiestādēm. Ikgadējās budžeta izpildes apstiprināšanas procedūras ietvaros to nosūta Komisijai, Eiropas Parlamentam un Padomei.

Ilgtspējas ziņojumā ir iekļauta ieinteresētajām iestādēm un ES iedzīvotājiem paredzēta informācija par ERP ilgtspējas praksi un rīcību. Šajā ziņojumā ir sniegts pārskats par mūsu darbību ekonomisko, vidisko un sociālo ietekmi.