No
No

Eiropas Revīzijas palāta (ERP) darīs pieejamus galddatorus, portatīvos datorus, ekrānus, printerus un citu IT aprīkojumu, ko Palātā vairs neizmanto, bezpeļņas organizācijām, vietējo kopienu centriem vai skolām, kas oficiāli atrodas ES valstīs.

ERP aicina ieinteresētās personas iesniegt savus pieteikumus par iepriekš minēto aprīkojumu saskaņā ar šajā uzaicinājumā izklāstītajiem ziedojuma saņemšanas noteikumiem.

Norakstītā IT aprīkojuma ziedošanu ERP veiks pēc saviem ieskatiem, par katru gadījumu lemjot atsevišķi. Pirms ziedošanas konfidencialitātes un ar licencēm saistītu apsvērumu dēļ no visiem portatīvajiem datoriem un galddatoriem tiks izdzēsti visi dati un programmatūra.

Kā pieteikties?

 1. Pieteikumi jāaizpilda, izmantojot tiešsaistes pieteikuma veidlapu (sk. saiti lejāk). Lūdzu, ņemiet vērā, ka aizpildīta pieteikuma veidlapa kopā ar motivācijas vēstuli, uz kuras ir tās organizācijas logo, kas lūdz norakstīto IT aprīkojumu, pa pastu jānosūta Eiropas Revīzijas palātai uz adresi: 12, rue Alcide De Gasperi, L-1615 Luxembourg, LUXEMBOURG.
 2. Lūdzu, ievērojiet, ka tiks pieņemtas tikai angļu vai franču valodā iesniegtās pieteikuma veidlapas un motivācijas vēstules.
 3. Pieteikumiem jābūt parakstītiem.

Attiecināmības kritēriji


 • Ziedojuma saņemšanai par attiecināmu uzskata pieteikuma iesniedzēju, kas ir vai nu bezpeļņas organizācija, kura darbojas sociālajā vai izglītības jomā, vietējās kopienas centrs vai valsts vai bezpeļņas privāta izglītības iestāde, piemēram, skola. Politiska partija ziedojumu nevar saņemt.
 • Pieteikumi no privātpersonām netiks pieņemti. Palāta saglabā visas tiesības izvērtēt, vai pieteikuma iesniedzējs atbilst šīm attiecināmības prasībām, un var pieteikumus noraidīt.
 • Skolām jābūt vietējo kompetento iestāžu oficiāli atzītām. Attiecīgi pieteikumam jāpievieno pierādījums par skolas oficiālu atzīšanu (piem., reģistrācija Izglītības ministrijā, valdības Oficiālajā Vēstnesī utt.). Bezpeļņas organizācijām jāiesniedz pierādījumi, ka tās ir reģistrētas kādā ES dalībvalstī (proti, juridiskais statuss, apvienības (ASBL) reģistrācija utt.).

Attiecināmos pieteikumus izskatīs rindas kārtībā. Gadījumā, ja aprīkojums nebūs pieejams, skolu vai iestādi informēs rakstiski par to, ka lūgums tiks izskatīts tad, kad IT aprīkojums būs pieejams.

Veiksmīgie pieteikumu iesniedzēji

Veiksmīgie pieteikumu iesniedzēji uzņemsies pilnu atbildību par nogādes organizēšanu un transporta izmaksām no ERP telpām Kiršbergā, Luksemburgā, līdz IT aprīkojuma galamērķim vai par iekārtu savākšanu no ERP telpām Kiršbergā divos mēnešos pēc Palātas apstiprinājuma vēstules saņemšanas. ERP rīcībā nav resursu IT aprīkojuma sagatavošanai un nosūtīšanai.

Kad trešā persona ieradīsies pakaļ aprīkojumam, pieteikuma iesniedzējam ir jāpaziņo ERP aprīkojuma savācēja vārds un sīkāka informācija un jānorāda datums un laiks, kad aprīkojums tiks paņemts. Aprīkojums tiks atdots tikai pret parakstu un pēc dokumentu pārbaudes.

Veiksmīgajiem pieteikuma iesniedzējiem pēc aprīkojuma saņemšanas būs jāparaksta vēstule, kurā cita starpā teikts, ka pieteikuma iesniedzējam ir

 • jāpieņem ERP tiesības apmeklēt projektu, kam IT aprīkojums ir ziedots;
 • jāpieņem ERP tiesības savā tīmekļa vietnē publicēt ziņas par ziedojumu, kā arī saņēmēja identitātes datus un atrašanās vietu;
 • jāpieņem, ka attiecībā uz ziedoto aprīkojumu ERP nesniegts nekādu atbalstu vai garantijas;
 • jāpiekrīt maksāt visus nodokļus vai nodevas, kas maksājami pie IT aprīkojuma ievešanas galamērķa valstī;
 • pašam jāorganizē nosūtīšana un jāapmaksā visi transporta izdevumi no Luksemburgas uz IT aprīkojuma galamērķi;
 • jānodrošina, lai aprīkojums tā ekspluatācijas cikla beigās tiktu likvidēts vidi saudzējoši un atbildīgi.

Saites