No
No

Eiropas Savienība ir apņēmusies aizsargāt vidi visā pasaulē, un šīs saistības ietver vides politiku arī tās iestādēs. Eiropas Revīzijas palātai (ERP) kā ES iestādei ir pienākums sekmēt ilgtspējīgu attīstību, savā ikdienas darbā piemērojot pareizus vides pārvaldības principus.

Vides politika

2014. gada 28. novembrī ERP pieņēma vides politiku, ar kuru oficiāli iesaistījās vides kvalitatīvas pārvaldības iniciatīvā. Ar šo politiku ERP apņemas:

  • ieviest pasākumus oglekļa dioksīda emisiju samazināšanai;
  • sekmēt efektīvu enerģijas izmantošanu un veikt pasākumus elektrības, ūdens un papīra patēriņa samazināšanai;
  • ietvert vides kritērijus publiskā iepirkuma procedūrās;
  • piemērot paraugpraksi atkritumu apsaimniekošanā;
  • mudināt visus darbiniekus uz ilgtspējīgu rīcību un aktīvu ieguldījumu šīs politikas mērķu sasniegšanā.

Vides standarts ISO 14001:2015

ISO 14001 Certified  

ERP atbilst starptautiski saskaņota kvalitātes standarta ISO 14001:2015 (Vides vadības sistēma) sertifikācijas prasībām un ir saņēmusi oficiālu ISO 14001 sertifikātu.

Vides vadības un audita sistēma (EMAS)

EMAS Verified Environmental Management LU-000004  

Mēs piedalāmies ES Vides vadības un audita sistēmā (EMAS), kas ir pārvaldības rīks organizāciju ekoloģisko raksturlielumu vērtēšanai, ziņošanai par tiem un to uzlabošanai. Mēs panācām EMAS reģistrāciju 2017. gada martā un sekmīgi īstenojam vides vadības sistēmu saskaņā ar EMAS regulu (EK) Nr. 1221/2009, kas grozīta ar Regulu (ES) 2017/1505, un ISO 14001.

Plašāka informācija ir dota ERP vides deklarācijā, kuru validējis akreditēts verificētājs. Tajā izklāstīti mūsu ekoloģisko raksturlielumu rezultāti un visi turpmāku uzlabojumu plāni.

Ziņojums par Eiropas Revīzijas palātas oglekļa pēdu

Eiropas Revīzijas palāta 2014. gadā sagatavoja savu pirmo ziņojumu par oglekļa ietekmi. Ziņojuma sagatavošanai tika mērītas ERP darbību radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas. Mērķis ir sistemātiski samazināt CO2 emisijas.

Šis ziņojums katru gadu tiek izvērtēts un pārpublicēts, lai būtu iespējams izsekot, kā mūsu iestādes ieviestie pasākumi palīdz samazināt oglekļa pēdu.

Pašlaik Palāta izstrādā emisiju samazināšanas ceļvedi laikposmam līdz 2030. gadam, lai īstenotu Eiropas zaļā kursa mērķus.

Noderīgas saites: