Yes
No

Cieša sadarbība starp ERP, valstu augstākajām revīzijas iestādēm un starptautiskām profesionālām struktūrām ir būtiska efektīvai un lietderīgai ERP uzdevumu izpildei. Turklāt ERP cenšas dod lietderīgu ieguldījumu publiskā sektora revidenta profesijā.

Būdama ES ārējās revīzijas iestāde, ERP apzinās, cik svarīgi ir uzturēt labu saziņu un darba attiecības ar līdzīgām organizācijām visā pasaulē. Īpaša uzmanība tiek pievērsta šādas saziņas attīstībai Eiropā, kas galvenokārt notiek, sadarbojoties ar ES dalībvalstu un kandidātvalstu, kā arī potenciālo ES kandidātvalstu augstākajām revīzijas iestādēm (ARI).

Šī sadarbība ir cieši saistīta ar ERP atbildību par ES līdzekļu revīziju, no kuriem lielu daļu pārvalda dalībvalstu iestādes. Dalībvalstu ARI sniedz vērtīgu praktisku atbalstu Revīzijas palātai ar to, ka palīdz organizēt tās revīzijas uz vietas, kas savukārt sekmē efektīvu un lietderīgu ERP uzdevumu izpildi. Dažkārt ERP kopā ar citām ARI piedalās koordinētās revīzijās.

ERP piemēro starptautiski atzītus publiskā sektora revīzijas standartus, un starptautiskā sadarbība sniedz vērtīgas iespējas apmainīties viedokļiem un dalīties pieredzē par šo standartu pielietojumu.

Palātas galvenās sadarbības formas ar citām augstākajām revīzijas iestādēm ir šādas:

  • ES Kontaktkomiteja,
  • ES kandidātvalstu un potenciālo kandidātvalstu ARI sadarbības tīkls un
  • publiskā sektora revīzijas iestāžu starptautiskās organizācijas, īpaši Starptautiskā Augstāko revīzijas iestāžu organizācija (INTOSAI) un tās Eiropas reģionālā organizācija EUROSAI.

Saites