No
No

Mēs vēlamies sniegt pēc iespējas lielāku ieguldījumu, lai Eiropas Savienība būtu noturīgāka, ilgtspējīgāka un taisnīgāka.

Lai sasniegtu šo vērienīgo mērķi, mūsu darbam esam izvirzījuši starpposma mērķus. Tie ir iekļauti mūsu daudzgadu stratēģijās. Pašreizējā stratēģija aptver laikposmu no 2021. līdz 2025. gadam.

2021.–2025. gada periodam mums ir trīs stratēģiskie mērķi:

  • Uzlabot visu ES darbības veidu pārskatatbildību, pārredzamību un revīzijas kārtību

  • Virzīt revīzijas uz tādām jomām un tādiem tematiskiem jautājumiem, kur mūsu pievienotā vērtība būtu vislielākā

  • Sniegt stingru revīzijas pārliecību sarežģītos un strauji mainīgos apstākļos

2021.–2025. gada stratēģijā ir izklāstītas mūsu vērtības, pamatuzdevums un nākotnes redzējums. Mēs arī sīki raksturojam, kā plānojam stratēģiskos mērķus sasniegt.

Iepriekšējās ERP stratēģijas