No
No

De Europese Rekenkamer (ERK) zal desktops, laptops, schermen, printers en andere IT-apparatuur die zij niet langer gebruikt ter beschikking stellen van in een EU-lidstaat geregistreerde non-profitorganisaties, plaatselijke gemeenschapscentra of scholen.

De ERK nodigt belangstellenden uit om hun aanvraag voor de bovenstaande apparatuur in te dienen overeenkomstig de in deze uitnodiging opgenomen regels met betrekking tot de schenkingen.

De ERK beslist zelf per geval of buiten gebruik gestelde IT-apparatuur wordt geschonken. Voorafgaand aan de schenking zullen alle gegevens en softwareprogramma's van alle laptops en desktops worden gewist in verband met vertrouwelijkheids- en licentievraagstukken.

Hoe dient u een aanvraag voor een schenking in?

 1. Aanvragen dienen te worden ingevuld op het online-aanvraagformulier (zie de links hieronder). Opgemerkt wordt dat het ingevulde aanvraagformulier, samen met een motivatiebrief met briefhoofd van de organisatie die de buiten gebruik gestelde IT-apparatuur aanvraagt, per brief dient te worden verzonden naar de European Court of Auditors, – 12, rue Alcide De Gasperi – L 1615 Luxemburg – LUXEMBURG.
 2. Er wordt op gewezen dat alleen in het Engels of in het Frans opgestelde aanvraagformulieren en motiveringsbrieven zullen worden aanvaard. De motiveringsbrief dient een uitgebreide verduidelijking te bevatten van het doel van de aanvraag.
 3. Aanvragen dienen te worden ondertekend.

Criteria om in aanmerking te komen


 • Om in aanmerking te komen, moet de aanvrager ofwel een non-profitorganisatie zijn die actief is in de sociale of educatieve sector, of een plaatselijk gemeenschapscentrum, ofwel een openbare of niet commerciële particuliere onderwijsinstelling, bijvoorbeeld een school. Politieke partijen komen niet in aanmerking voor een schenking.
 • Aanvragen namens individuele personen worden niet aanvaard. De Rekenkamer kan in alle vrijheid beoordelen of de aanvragers deze voorwaarden vervullen en kan aanvragen afwijzen.
 • Scholen moeten erkend zijn door de bevoegde plaatselijke instanties. Bijgevolg moet de aanvraag een bewijsstuk bevatten dat het erkende scholen betreft (bijvoorbeeld een registratie bij het Ministerie van Onderwijs of in een publicatieblad van de regering). Non-profitorganisaties moeten bewijs overleggen dat zij geregistreerd zijn in een EU-lidstaat (bijvoorbeeld rechtsvorm, registratie als vzw, enz.).

De in aanmerking komende aanvragen zullen worden behandeld op basis van het beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”. Indien er geen apparatuur beschikbaar is, zal de school of de instelling er schriftelijk van op de hoogte worden gesteld dat haar aanvraag zal worden behandeld zodra er IT-apparatuur beschikbaar komt.

Succesvolle aanvragers

Succesvolle aanvragers zijn volledig verantwoordelijk voor de organisatie en betaling van het vervoer van de IT-apparatuur vanuit de ERK-vestiging op Kirchberg, Luxemburg, tot de eindbestemming, ofwel voor het afhalen van de apparatuur op de ERK vestiging in Kirchberg, binnen twee maanden na ontvangst van de bevestigingsbrief van de Rekenkamer. De ERK beschikt niet over de middelen om de IT-apparatuur verzendklaar te maken en te verzenden.

Indien een derde de apparatuur afhaalt, moet de aanvrager de ERK op de hoogte brengen van de naam en de adresgegevens van degene(n) die de apparatuur afhaalt/afhalen, met vermelding van de datum en het tijdstip van afhaling. Apparatuur zal alleen worden vrijgegeven na ondertekening en verificatie van de documenten.

Succesvolle aanvragers zal worden gevraagd, bij ontvangst van de apparatuur een brief te ondertekenen waarin onder meer is vermeld dat de aanvragers:

 • aanvaarden dat de ERK het recht heeft om het project waaraan de IT-apparatuur is geschonken te bezoeken;
 • aanvaarden dat de ERK het recht heeft om bijzonderheden aangaande de schenking en de identiteit en de plaats van de ontvanger ervan bekend te maken op haar website;
 • aanvaarden dat de ERK geen enkele ondersteuning of garantie zal bieden voor de geschonken apparatuur;
 • eventuele belastingen of heffingen voldoen die gelden bij invoer van de IT-apparatuur in het land van bestemming;
 • zelf de verzending zullen regelen en alle transportkosten zullen betalen tussen Luxemburg en de eindbestemming van de IT-apparatuur, en
 • ervoor zullen zorgen dat de apparatuur aan het einde van haar gebruiksduur op een milieuvriendelijke wijze wordt verwijderd.

Gerelateerde links