No
No

Europejski Trybunał Obrachunkowy udostępnia komputery stacjonarne, komputery przenośne, monitory, drukarki i inny sprzęt informatyczny, który nie jest już używany przez Trybunał, organizacjom typu non profit, ośrodkom społeczności lokalnych lub szkołom z siedzibą w dowolnym kraju UE.

Trybunał zachęca zainteresowane podmioty do składania stosownych wniosków zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

Darowizny wycofanego z eksploatacji sprzętu informatycznego przyznawane będą według uznania Trybunału, a wnioski będą rozpatrywane indywidualnie. Ze względu na poufność oraz na warunki licencji przed przekazaniem sprzętu odbiorcy ze wszystkich komputerów stacjonarnych i przenośnych usunięte zostaną wszystkie dane i całość oprogramowania.

W jaki sposób należy złożyć wniosek?

 1. Wniosek należy wypełnić przy użyciu formularza elektronicznego (zob. linki poniżej). Wypełniony formularz wraz z pismem motywującym chęć otrzymania sprzętu i opatrzonym nagłówkiem z nazwą organizacji wnoszącej o przyznanie wycofanego z eksploatacji sprzętu informatycznego należy przesłać pocztą na adres Trybunału: European Court of Auditors – 12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg – LUXEMBOURG.
 2. Przyjmowane będą jedynie wnioski i pisma w języku angielskim lub francuskim. Pismo musi zawierać obszerne wyjaśnienie dotyczące celu wykorzystania sprzętu.
 3. Wniosek musi zostać podpisany.

Kryteria kwalifikowalności


 • Aby móc ubiegać się o darowiznę, wnioskodawca musi być organizacją typu non profit prowadzącą działalność społeczną lub edukacyjną, ośrodkiem lokalnej społeczności, lub publiczną bądź prywatną, lecz niekomercyjną, placówką edukacyjną, taką jak szkoła. O otrzymanie darowizny nie mogą ubiegać się partie polityczne.
 • Wnioski w imieniu osób prywatnych nie będą przyjmowane. Trybunał zastrzega sobie prawo do decydowania, czy wnioskodawcy spełniają powyższe kryteria kwalifikowalności, i może odrzucić wniosek.
 • Szkoły muszą posiadać akredytację właściwych władz lokalnych. Do wniosku należy zatem dołączyć dowód, że szkoła jest akredytowana (np. rejestracja w Ministerstwie Edukacji, rządowym Dzienniku Urzędowym itp.). Organizacje typu non profit muszą przedstawić dowód rejestracji w danym państwie członkowskim UE (np. status prawny, poświadczenie rejestracji jako organizacja non profit itp.).

Odpowiedzi na zakwalifikowane wnioski będą udzielane zgodnie z zasadą kolejności zgłoszeń. W przypadku braku dostępnego sprzętu szkoła lub instytucja zostanie poinformowana na piśmie, że wniosek zostanie rozpatrzony, kiedy sprzęt informatyczny będzie dostępny.

Zakwalifikowani wnioskodawcy

Organizacje, które otrzymają sprzęt, będą w pełni odpowiedzialne za zorganizowanie i opłacenie transportu z siedziby Trybunału w dzielnicy Kirchberg w Luksemburgu do miejsca przeznaczenia, lub za odebranie sprzętu z siedziby Trybunału w ciągu dwóch miesięcy od otrzymania pisemnego potwierdzenia od Trybunału. Trybunał nie posiada środków na przygotowanie i wysyłkę sprzętu informatycznego.

Jeżeli sprzęt ma zostać odebrany przez osobę trzecią, wnioskodawca powinien przekazać Trybunałowi nazwisko i dane kontaktowe osoby lub osób odbierających sprzęt, podając również datę i godzinę odbioru. Sprzęt zostanie przekazany wyłącznie po podpisaniu i weryfikacji dokumentów.

Wnioskodawca, którego zgłoszenie rozpatrzono pozytywnie, poproszony zostanie przy odbiorze sprzętu o podpisanie dokumentu, w którym oświadcza między innymi, że:

 • wyraża zgodę na prawo Trybunału do wizytacji w miejscu projektu, na rzecz którego przekazano sprzęt informatyczny;
 • wyraża zgodę na prawo Trybunału do opublikowania na stronie internetowej Trybunału szczegółowych informacji na temat darowizny oraz tożsamości i lokalizacji odbiorcy;
 • jest świadomy, że Trybunał nie dostarczy wsparcia ani gwarancji w związku z przekazanym sprzętem;
 • wyraża zgodę na uregulowanie wszelkich należności podatkowych lub celnych z tytułu przywozu sprzętu informatycznego do kraju przeznaczenia;
 • zobowiązuje się we własnym zakresie zorganizować i opłacić transport z Luksemburga do miejsca przeznaczenia sprzętu; oraz
 • zapewnia, że sprzęt po zakończeniu swojej żywotności zostanie zutylizowany w sposób ekologiczny.

Przydatne linki