Yes
No 

 

Special report 28/2023: Public procurement in the EU
Raportul special 28/2023: Achizițiile publice în UE
Raportul cu privire la orice datorie contingentă rezultată, pentru exercițiul financiar 2022, ca urmare a îndeplinirii de către Comitetul Unic de Rezoluție, de către Consiliu sau de către Comisie a sarcinilor care le revin în temeiul acestui regulament
Report on any contingent liabilities arising as a result of the performance by the Single Resolution Board, the Council or the Commission of their tasks under this Regulation for the 2022 financial year
Raportul special 25/2023: Politica UE în domeniul acvaculturii
Special report 25/2023: EU aquaculture policy
Report on the accounts of the European Schools for the 2022 financial year
Raportul anual privind întreprinderile comune ale UE pentru exercițiul financiar 2022
Annual report on EU Joint Undertakings for the financial year 2022
Review 06/2023: The Commission’s 2022 annual management and performance report for the EU budget
Documentul de analiză 06/2023: „Raportul anual privind gestionarea și performanța bugetului UE – exercițiul financiar 2022” al Comisiei Europene
Review 05/2023: Reforming the EU’s economic governance: Opportunities with risks and challenges
Documentul de analiză 05/2023: Reforma guvernanței economice a UE: oportunități, dar și riscuri și provocări
Special report 24/2023: Smart cities
Raportul special 24/2023: Orașe inteligente Soluții tangibile, însă fragmentarea pune sub semnul întrebării adoptarea lor pe scară mai largă
Auditul agențiilor UE pe 2022 – pe scurt Prezentare a Raportului anual pe 2022 al Curții de Conturi Europene referitor la agențiile UE
2022 Audit of EU agencies in brief Introducing the European Court of Auditors’ 2022 annual report on EU agencies
Annual report on EU agencies for the financial year 2022
Raportul anual privind agențiile UE pentru exercițiul financiar 2022
ECA Journal 02/2023 – Migration policy and the EU
Special report 26/2023: The Recovery and Resilience Facility’s performance monitoring framework
Raportul special 26/2023: Cadrul de monitorizare a performanței Mecanismului de redresare și reziliență
Raportul special 20/2023: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități
Special report 20/2023: Supporting people with disabilities
Raportul special 20/2023: Sprijinirea persoanelor cu dizabilități
Special report 20/2023: Supporting persons with disabilities
Opinion 04/2023
Avizul 04/2023
Speech by Tony Murphy, President of the European Court of Auditors - Presentation of the ECA’s 2022 annual report Committee on Budgetary Control – European Parliament
Discurs al domnului Tony Murphy, președintele Curții de Conturi Europene - Prezentarea Raportului anual pe 2022 al Curții de Conturi Europene - Comisia pentru control bugetar a Parlamentului European
Opinion 02/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council laying down measures to strengthen solidarity and capacities in the Union to detect, prepare for and respond to cybersecurity threats and incidents
Opinion 03/2023 concerning the proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on establishing the Ukraine Facility
Avizul 02/2023
Avizul 03/2023 referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Mecanismului pentru Ucraina
Annual reports concerning the financial year 2022
Rapoartele anuale privind exercițiul financiar 2022
2022 - EU audit in brief
2022 - Auditul bugetului UE – pe scurt
2022 annual report – Glossary
Raportul anual pe 2022 al Curții de Conturi Europene – Glosar
2022 annual report - The 10 most frequently asked questions
Raportul anual pe 2022 - Cele mai frecvente 10 întrebări
Annual report - Key figures for 2022
Raportul anual - Cifre-cheie pentru 2022
Raportul special 23/2023: Restructurarea și plantarea podgoriilor în UE
Special report 23/2023: Restructuring and planting vineyards in the EU
Special report 21/2023: The Spotlight Initiative to end violence against women and girls
Raportul special 22/2023: Energia din surse regenerabile offshore în UE
Special report 22/2023: Offshore renewable energy in the EU
Raportul special 21/2023: Inițiativa Spotlight pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor