​ 

Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на държавите членки на Европейския съюз и на Европейската сметна палата
Дубровник, 11—12 октомври 2018 г.

logo HR CC-final3.png
 
 
Върховната одитна институция на Хърватия беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет, проведена на 11 и 12 октомври 2018 г. в Дубровник. Освен делегациите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки и Европейската сметна палата, на срещата присъстваха като активни наблюдатели ръководителите на ВОИ на страните кандидатки за членство в ЕС и представители на SIGMA.
 
Срещата беше открита от Ivan Klešić, главен одитор на Хърватия, и Grozdana Perić, член на хърватския парламент и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси.
 
Първият ден от срещата беше посветен на семинар на тема „Взаимодействие с гражданите — отворени ВОИ“. В контекста на настъпващите промени на национално и наднационално ниво (като например Брексит, миграцията, сигурността и изменението на климата), семинарът предложи широк набор от теми и дискусия на предизвикателствата и възможностите за ВОИ да увеличат своята ефективност.
 
Въведение в семинара направиха Ivica Tolić — член на Европейския парламент, Karen Hill — директор на SIGMA, и Laetitia Veriter — директор на организацията „Граждани за Европа“. Г-н Tolić представи изложение на състоянието на Европейския съюз, а г-жа Hill запозна участниците с перспективата и опита на SIGMA в комуникацията с гражданите. Г-жа Veriter подчерта необходимостта да се обмислят възможните начини за ангажиране на гражданите в одита в публичния сектор.
 
Последвалата тематична дискусия между Charles Deguara — главен одитор на Малта, Kay Scheller — председател на ВОИ на Германия, и Klaus-Heiner Lehne — председател на Европейската сметна палата, разкри положителния опит и ограниченията по отношение на взаимодействието на ВОИ с гражданите. Участниците се съгласиха, че за постигане на пълния потенциал на това взаимодействие е необходимо ВОИ да инвестират повече в изграждането на отношения.
 
Вторият ден на срещата беше посветен на докладване по текущи и наскоро приключили дейности на Контактния комитет, както и свързани с ЕС одити, проведени от ВОИ на Германия, Чешката република, Италия и Полша.
 
В края на срещата председателството на Контактния комитет беше предадено на председателя на ВОИ на Полша, която ще бъде домакин на срещата на Контактния комитет през 2019 г. във Варшава.