​​ 
 
Το 2013 η Επιτροπή Επαφών αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα προκειμένου να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τη διαδικασία που δρομολογήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάπτυξη ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων για τον δημόσιο τομέα (ΕΛΠΔΤ). Η ειδική ομάδα έχει εντολή να αναλάβει ενεργό ρόλο στο πλαίσιο των ειδικών ομάδων ΕΛΠΔΤ «Διακυβέρνηση» και «Πρότυπα» που έχουν συσταθεί από την Επιτροπή, καθώς και να υποβάλλει σχετική έκθεση στην Επιτροπή Επαφών. Επιπλέον, παρακολουθεί τις σχετικές εξελίξεις τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο, είναι σε επαφή ιδίως με τα εθνικά υπουργεία οικονομικών και παρέχει τη συμβολή της στις ειδικές ομάδες ΕΛΠΔΤ που συστάθηκαν από την Επιτροπή.
 
Πρόσωπα επικοινωνίας: 
 
Lionel Vareille (ΑΟΕ Γαλλίας), (lvareille@ccomptes.fr)
 
Nadja Pässler (ΑΟΕ Γερμανία​), (nadja.paessler@brh.bund.de​)