No
Europos Sąjungos aukščiausiųjų audito institucijų ir Audito Rūmų vadovų ryšių palaikymo komiteto susirinkimas, Liuksemburgas, 2014 m. spalio 15–17 d.
 
2014 m. Ryšių palaikymo komiteto metiniam susirinkimui pirmininkavo ir jį priėmė Europos Audito Rūmai Liuksemburge. Susirinkime aktyvių stebėtojų teisėmis dalyvavo Albanijos, buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos, Juodkalnijos, Serbijos ir Turkijos aukščiausiųjų audito institucijų (AAI) vadovai ir EUROSAI sekretoriato ir SIGMA atstovai.
 
Pagrindinė Ryšių palaikymo komiteto susirinkimo diskusijos tema buvo glaudesnis jo narių bendradarbiavimas. Ryšių palaikymo komitetas pripažino, kad glaudesnio bendradarbiavimo galimybių nagrinėjimas gali būti naudingas ir, kaip pirmąją priemonę, įdiegė skubaus įspėjimo mechanizmą, skirtą stebėti pokyčius ES, informuoti apie juos komiteto AAI nares ir pasiūlyti tinkamus veiksmus.
 
AAI vadovai taip pat nutarė, kad glaudus bendradarbiavimas turėtų būti išplėstas įtraukiant konkrečias audito veiklas, o tai gali prisidėti gerinant ES politikų ir ES ir nacionaliniu lygmeniu įgyvendinamų priemonių finansų valdymą. Bus parengti pasiūlymai glaudinti audito bendradarbiavimą konkrečiose strategijos „Europa 2020“ ir bankų sąjungos srityse.
 
Savo nuomonę aptariamomis temomis buvo pakviesti pareikšti du kviestiniai pranešėjai. Šoltes, Europos Parlamento CONT komiteto pirmininko pavaduotojas ir nuolatinis pranešėjas ryšių su Audito Rūmais srityje, pristatė 2014 m. vasario 4 d. Europos Parlamento rezoliuciją, visų pirma jos skirsnį apie nacionalinių AAI ir Audito Rūmų bendradarbiavimą. Jis palankiai įvertino tai, kad jau buvo nemažai nuveikta daugeliu rezoliucijoje minimų bendradarbiavimo klausimų, nors ir yra galimybių pagerinti komunikaciją su Europos Parlamentu. Nunes de Almeida, Europos Komisijos DG MARKT viešųjų pirkimų direktorius, prisidėjo prie diskusijos vykstant posėdžiui, kurio metu Audito Rūmai pristatė savo požiūrį į pirmą ES kovos su korupcija ataskaitą.
 
Per kitą susirinkimą – kurį 2015 m. birželio mėn. rengs ir kuriam pirmininkaus Latvijos valstybės audito tarnyba – AAI vadovams bus suteikta galimybė peržiūrėti su sprendimais Liuksemburge susijusius veiksmus.