No

​2000 m. Ryšių palaikymo komitetas įsteigė darbo grupę, kad galėtų prižiūrėti lygiagrečius struktūrinių fondų valstybėse narėse valdymo tyrimus. Šių tyrimų tikslas buvo gauti tikslų, teisingą ir dokumentais paremtą valstybėse narėse įgyvendinamų struktūrinių fondų valdymo ir kontrolės procedūrų aprašymą. Darbo grupė atliko su 2000–2006 m. ES struktūriniais fondais susijusią tiriamąją apklausą ir 2002 m. pateikė ataskaitą.

2002 m. darbo grupė tęsė savo darbą kaip I-oji struktūrinių fondų darbo grupė, kurios tikslas – atlikti mechanizmų, užtikrinančių tinkamą audito seką, įskaitant 5 % patikrų reikalavimą, nustatytą Tarybos reglamente 1260/1999 ir Komisijos reglamente 438/2001, lygiagretų auditą. Ataskaita buvo pateikta 2004 m.

2004 m. šiai darbo grupei, kaip II-ajai struktūrinių fondų darbo grupei, buvo suteikti nauji įgaliojimai tęsti savo darbą, susijusį su trumpa, tiksline pažeidimų nustatymo, ataskaitų teikimo ir tolesnių veiksmų procesų peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2006 m.

2006 m. Ryšių palaikymo komitetas pavedė III-ajai struktūrinių fondų darbo grupei ir toliau nagrinėti su struktūriniais fondais susijusius svarstytinus klausimus ir visų pirma atlikti užimtumo ir (arba) aplinkos srityje vykdomų struktūrinių fondų programų veiklos rezultatų (išdirbių/veiksmingumo) auditą. Ataskaita buvo pateikta 2008 m.

2008 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo IV-ąją struktūrinių fondų darbo grupę tęsti darbą, susijusį su tiksline kontrolės išlaidų (kurios gali apimti struktūrinių fondų kontrolei skirtą techninę pagalbą) peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2011 m.

2011 m. Ryšių palaikymo komitetas suteikė įgaliojimus V-ajai struktūrinių fondų darbo grupei tęsti darbą, susijusį su tiksline reglamentų dėl struktūrinių fondų supaprastinimo peržiūra. Ataskaita buvo pateikta 2013 m.

​​2013 m. ryšių palaikymo komitetas įgaliojo darbo grupę dėl struktūrinių fondų VI tęsti savo struktūrinių fondų peržiūrą ir atlikti lygiagretų auditą „viešųjų pirkimų klaidų struktūrinių fondų programose analizė“. 2015 m. buvo pateikta ataskaita.

2015 m. Ryšių palaikymo komitetas įgaliojo Darbo grupę tęsti savo darbą ir atlikti lygiagretų auditą dėl „struktūrinių fondų indėlio į strategiją „Europa 2020“ švietimo ir / arba užimtumo srityse“. 2017 m. buvo pateikta ataskaita.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į:

Susijusios ataskaitos: