No
​Eiropas Savienības augstāko revīzijas iestāžu un ERP vadītāju kontaktkomitejas sanāksme Rīgā, Latvijā, 2015. gada 18. un 19. jūnijā
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

Kontaktkomitejas 2015. gada sanāksmi 2015. gada 18. un 19. jūnijā Rīgā rīkoja un vadīja Latvijas Republikas Valsts kontrole. Sanāksme notika laikā, kad Latvija bija Eiropas Savienības Padomes prezidentvalsts. Sanāksmi aktīvu novērotāju statusā apmeklēja arī augstāko revīzijas iestāžu (ARI) vadītāji no Albānijas, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikas, Melnkalnes, Serbijas un Turcijas, kā arī EUROSAI sekretariāta un SIGMA pārstāvji.
 
Galvenais aplūkotais temats bija Eiropas Stratēģisko investīciju fonds (ESIF), un par šo tēmu uzstājās divi vieslektori. Burkhard Schmidt, Eiropas Komisijas ĢD ECFIN Finanšu departamenta direktora vietas izpildītājs (atbildīgs par koordinēšanu ar EIB, ERAB un starptautiskajām finanšu iestādēm), sniedza prezentāciju par ESIF piemēroto finansiālo kārtību, kā arī attiecīgo pārvaldības un pārskatatbildības kārtību. Nicholas Jennett, Eiropas Investīciju bankas Jauno produktu un speciālo darījumu departamenta direktors, runāja par EIB  perspektīvu un lomu saistībā ar ESIF/ Investīciju plānu Eiropai un īsumā aprakstīja procesu, ko piemēro projektu apzināšanai un atlasei. Pēc tam diskusijās ARI vadītāji apsprieda progresu, kāds panākts ESIF regulas pieņemšanā, un ierosināto pārvaldības, pārskatatbildības un revīzijas kārtību. Kontaktkomiteja atzina, ka ES likumdevēji ir risinājuši noteiktus jautājumus attiecībā uz šo kārtību, tostarp ir ievesta lielāka skaidrība par ERP revīzijas mandātu, un uzskatīja, ka būtu noderīgi izpētīt jaunās pārvaldības un pārskatatbildības kārtības ietekmi pēc tam, kad tā būs ieviesta, kā arī iespējamās sekas saistībā ar publiskā sektora revīziju.
 
Sesijā par pārkāpumu un krāpšanas novēršanu un apkarošanu un par sadarbību ar tiesībaizsardzības iestādēm ARI vadītāji atzina vajadzību stiprināt ARI sadarbību un izveidoja attiecīgu darba grupu šo jautājumu risināšanai. Sesijā par daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam ARI vadītāji atzina vajadzību attiecīgos gadījumos pievērst uzmanību darba izpildei un rezultātu sasniegšanai, projektu īstenošanā ievērot saimnieciskuma, lietderības un efektivitātes principus un uzsvērt rezultatīvo rādītāju nozīmi.
 
Kontaktkomiteja pieņēma paziņojumu par pārskatatbildības un revīzijas kārtību saistībā ar banku uzraudzību pēc tam, kad ieviests vienotais uzraudzības mehānisms, lai pievērstu uzmanību šim jautājumam. Paziņojums ir adresēts attiecīgajām ES iestādēm un valsts iestādēm.
 
Turklāt Kontaktkomiteja vienojās par četru kopīgu revīziju veikšanu. Ņemot vērā stratēģijas “Eiropa 2020” nozīmi, divu revīziju mērķis būs izglītības un nodarbinātības veicināšanas projekti. Vienas revīzijas uzmanības centrā būs publisko finanšu ilgtspējības riski, bet vēl vienas – banku prudenciālās uzraudzības īstenošana.
 
Nākamo sanāksmi 2016. gada oktobrī rīkos un vadīs Slovākijas augstākā revīzijas iestāde.