Pracovná skupina bola založená v roku 2015 na preskúmanie a posúdenie silných a slabých stránok spolupráce kontaktného výboru. Pracovná skupina pritom posúdi, kde sa nachádzajú výzvy na zabezpečenie čo najefektívnejšej spolupráce kontaktného výboru, a predloží návrhy na riešenie týchto výziev a stanovenie ďalších krokov.
 
Ak máte záujem o ďalšie informácie, kontaktujte liaison.officer@eca.europa.eu.​