No

​Pracovná skupina pre spoločné audítorské štandardy bola zriadená kontaktným výborom v roku 2006 s osobitnou právomocou „vytvoriť na základe medzinárodne prijatých audítorských štandardov spoločné audítorské štandardy a porovnateľné kritériá auditu zodpovedajúce potrebám EÚ“.

Pracovná skupina sa zameriavala v prvom rade na zlepšovanie informovanosti NKI o prístupoch k výkladu a uplatňovaniu medzinárodných audítorských štandardov, s osobitným dôrazom na špecifické črty EÚ. V plnej miere zohľadnila súčasné aktivity výboru pre odborné štandardy a podvýborov zriadených organizáciou INTOSAI v súvislosti s vypracúvaním štandardov ISSAI a svoju prácu založila na najrelevantnejších spoločných audítorských štandardoch. Vykonávala funkciu odborného fóra, v rámci ktorého sa zbierali, prezentovali a konsolidovali výsledky auditov, skúsenosti a prípadové štúdie.

Pracovná skupina následne vypracovala informačné dokumenty o postupoch SAI pri kontrole finančných prostriedkov/politík EÚ v rámci štandardov INTOSAI, konkrétne „mapovanie“ v súvislosti s mandátmi a audítorskými činnosťami NKI, dokument o „audite zhody“ a dokument o „audite výkonnosti“, pričom každý z nich bol uvedený preambulou.

Táto iniciatíva prispela k ďalšiemu skvalitneniu spolupráce medzi NKI pri kontrole hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ a zlepšovaní povinnosti zodpovedať sa zaň na národnej úrovni, ako aj na úrovni Spoločenstva, pričom najvyšším kontrolným inštitúciám v EÚ poskytla príklady postupov výkladu a uplatňovania medzinárodných audítorských štandardov v kontexte EÚ. Kontaktný výbor rozhodol o ukončení činnosti tejto pracovnej skupiny v októbri 2010.

Ak mate záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na túto osobu:

Christophe Perron, Európsky dvor audítorov (christophe.perron@eca.europa.eu)

Súvisiace správy:

  • Final Report

    Contact Committee Working Group on Common Auditing Standards and Comparable Audit Criteria - September 2010
    Zbaliť/rozbaliť celú stránku len pre vidiacich používateľov (text je už dostupný pre softvér na čítanie obrazovky)