No

V roku 2000 kontaktný výbor zriadil pracovnú skupinu pre dohľad nad paralelnými štúdiami o riadení štrukturálnych fondov v členských štátoch. Cieľom týchto štúdií bolo získať presný, správny a zdokumentovaný popis postupov uplatňovaných v členských štátoch pri správe a kontrole štrukturálnych fondov. Pracovná skupina vykonala orientačný prieskum štrukturálnych fondov EÚ (2000 – 2006) a v roku 2002 predložila správu.

V roku 2002 pracovná skupina pokračovala v práci ako pracovná skupina pre štrukturálne fondy I so zámerom vykonať paralelný audit úprav na zaistenie primeraného audit trailu vrátane kontroly 5 % celkových uplatniteľných výdavkov, ako sa to vyžaduje v nariadení Rady č. 1260/1999 a nariadení Komisie č. 438/2001. Správa bola predložená v roku 2004.

V roku 2004 pracovná skupina získala nový mandát (Štrukturálne fondy II) pokračovať v práci krátkym cieleným prieskumom postupov identifikácie, vykazovania a kontroly prijatia opatrení v súvislosti s nedostatkami. Správa bola predložená v roku 2006.

V roku 2006 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy III úlohou pokračovať v kontrolách záležitostí štrukturálnych fondov a najmä vykonať audit výkonnosti (výstupov/účinnosti) programov štrukturálnych fondov v oblasti zamestnanosti a/alebo životného prostredia. Správa bola predložená v roku 2008.

V roku 2008 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy IV úlohou pokračovať v práci cieleným prieskumom „nákladov na kontroly“ (môže zahŕňať použitie technickej pomoci na kontroly štrukturálnych fondov). Správa bola predložená v roku 2011.

V roku 2011 kontaktný výbor poveril pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy V úlohou pokračovať v práci cieleným prieskumom „Zjednodušenia nariadení o štrukturálnych fondoch“. Správa bola predložená v roku 2013.

Kontaktný výbor poveril v roku 2013 pracovnú skupinu pre štrukturálne fondy VI pokračovaním hodnotenia štrukturálnych fondov a vykonaním paralelného auditu pod názvom „Analýza chýb vo verejnom obstarávaní v rámci programov financovaných zo štrukturálnych fondov“. Správa bola predložená v roku 2015.

V roku 2015 poveril kontaktný výbor pracovnú skupinu úlohou pokračovať v práci a vykonávať paralelný audit týkajúci sa „príspevku štrukturálnych fondov k stratégii Európa 2020 v oblasti vzdelávania a/alebo zamestnania“. Správa bola predložená v roku 2017.

Ak máte záujem o ďalšie informácie, môžete sa obrátiť na tieto osoby:

Súvisiace správy: