Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Относно

 
Сътрудничеството между върховните одитни институции (ВОИ) на Европейския съюз и Европейската сметна палата (ЕСП) се осъществява основно в рамките на изградената структура на Контактния комитет. Тази структура е съставена от самия Контактен комитет, включващ ръководителите на ВОИ на ЕС и на ЕСП, служителите за връзка, които осигуряват активна мрежа от професионални контакти в Европа, както и от работни групи, мрежи и оперативни групи по конкретни одитни въпроси.

Контекст

Първата среща на ръководителите на ВОИ на ЕС (тогава ЕИО) е организирана през 1960 г.
 
Оттогава ръководителите на ВОИ работят съвместно в Комитета, който представлява форум за обсъждане на въпроси от общ интерес. С въвеждането в края на 60-те години на миналия век на системата от собствени ресурси за финансиране на бюджета на ЕС и с последващото засилване на ролята на Европейския парламент в бюджетната сфера все по-голяма става нуждата от създаването на независим външен одитен орган за ЕС. В действителност Контактният комитет изиграва съществена роля за основаването на ЕСП и кодифицирането на правомощията ѝ в Договора от Брюксел от 1975 г., който води до създаването на ЕСП през 1977 г. През 1978 г. Контактният комитет кани ЕСП да се присъедини към него и така тя става неговият десети член.
 
С развитието на европейската интеграция след подписването на Договора от Рим се променя и ролята на Контактния комитет. През годините сътрудничеството между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП става все по-организирано и институционализирано. Това е отразено също така и в европейските договори, където позоваването на това сътрудничество е все по-явно изразено.
 
В първоначалния си вид Договорът за ЕО постановява, че ЕСП извършва своя одит „съвместно“ с ВОИ на държавите членки[1], докато по-късно Договорът от Амстердам добавя, че „Сметната палата и националните одиторски органи на държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта“. Накрая, декларация 18 от заключителния акт на Договора от Ница приканва ЕСП да формира Контактен комитет с ВОИ на държавите членки (който на практика вече съществува)[2].
 
Въпреки това сътрудничеството между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП не е просто правно задължение, а по-скоро практическа необходимост, продиктувана от факта, че Общността и националните администрации стават все по-тясно свързани. С мащабната децентрализация в управлението на бюджета на ЕС в посока към националните власти в държавите членки и в държавите бенефициенти акцентът в одита на средствата на ЕС се измества към тези държави. Ето защо в Договора за ЕС се съдържа правно основание за сътрудничество между ЕСП и националните върховни одитни институции или други компетентни национални одитни органи. В действителност на местно ниво националните върховни одитни институции предоставят на одиторите на ЕСП практическа и логистична подкрепа, както и специфични познания в одитираната област.

Сътрудничество с ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки

Контактният комитет насърчава и улеснява сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки и ВОИ на държавите членки на ЕС посредством няколко инициативи, основната част от които са в рамките на мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки и ЕСП. Освен участието на председателите на тези ВОИ като наблюдатели на срещите на Контактния комитет, съвместната работна група за одитни дейности (JWGAA) наследник на бившата работна група на Контактния комитет за страните кандидатки — насърчава практическото сътрудничество от малък мащаб.

Сътрудничество с международни организации

Представители на ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ, които са съответно европейската и световната организация на върховните одитни институции, присъстват на срещи на Контактния комитет и могат да докладват относно своето развитие и своите бъдещи планове. Други примери за сътрудничество с ЕВРОСАЙ включват съвместно обучение и участие на членове на ЕВРОСАЙ в стартирани от Контактния комитет многостранни дейности. Освен това отделните ВОИ на Контактния комитет участват също така и в дейностите, организирани от ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ.


[1] Член 188в, параграф 3 от Договора за ЕО постановява, че „одитът в държавите членки се извършва
съвместно с националните одиторски органи или, ако последните нямат необходимите правомощия, с
компетентните национални служби“. След Договора от Амстердам този член става 248, параграф 3.
 
[2] Декларация 18 постановява, че „Конференцията приканва Сметната палата и националните сметни палати да подобрят рамката и условията за сътрудничество помежду си, като същевременно запазят своята самостоятелност. За целта председателят на Сметната палата може да формира контактен комитет с председателите на националните сметни палати“.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата