No


Сътрудничеството между върховните одитни институции (ВОИ) на Европейския съюз и Европейската сметна палата (ЕСП) се осъществява основно в рамките на изградената структура на Контактния комитет. Тази структура е съставена от самия Контактен комитет, включващ ръководителите на ВОИ на ЕС и на ЕСП, служителите за връзка, които осигуряват активна мрежа от професионални контакти в Европа, както и от работни групи, мрежи и оперативни групи по конкретни одитни въпроси.

Контекст

Първата среща на ръководителите на ВОИ на ЕС (тогава ЕИО) е организирана през 1960 г. Оттогава ръководителите на ВОИ работят съвместно в Комитета, който представлява форум за обсъждане на въпроси от общ интерес. С въвеждането в края на 60-те години на миналия век на системата от собствени ресурси за финансиране на бюджета на ЕС и с последващото засилване на ролята на Европейския парламент в бюджетната сфера все по-голяма става нуждата от създаването на независим външен одитен орган за ЕС. В действителност Контактният комитет изиграва съществена роля за основаването на ЕСП и кодифицирането на правомощията ѝ в Договора от Брюксел от 1975 г., който води до създаването на ЕСП през 1977 г. През 1978 г. Контактният комитет кани ЕСП да се присъедини към него и така тя става неговият десети член.

С развитието на европейската интеграция след подписването на Договора от Рим се променя и ролята на Контактния комитет. През годините сътрудничеството между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП става все по-организирано и институционализирано. Това е отразено също така и в европейските договори, където позоваването на това сътрудничество е все по-явно изразено.

В първоначалния си вид Договорът за ЕО постановява, че ЕСП извършва своя одит „съвместно“ с ВОИ на държавите членки*, докато по-късно Договорът от Амстердам добавя, че „Сметната палата и националните одиторски органи на държавите членки осъществяват сътрудничество, основаващо се на доверие и взаимно зачитане на независимостта“. Накрая, декларация 18 от заключителния акт на Договора от Ница приканва ЕСП да формира Контактен комитет с ВОИ на държавите членки (който на практика вече съществува)** .

Въпреки това сътрудничеството между ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП не е просто правно задължение, а по-скоро практическа необходимост, продиктувана от факта, че Общността и националните администрации стават все по-тясно свързани. С мащабната децентрализация в управлението на бюджета на ЕС в посока към националните власти в държавите членки и в държавите бенефициенти акцентът в одита на средствата на ЕС се измества към тези държави. Ето защо в Договора за ЕС се съдържа правно основание за сътрудничество между ЕСП и националните върховни одитни институции или други компетентни национални одитни органи. В действителност на местно ниво националните върховни одитни институции предоставят на одиторите на ЕСП практическа и логистична подкрепа, както и специфични познания в одитираната област.

Намаляване/разширяване само за зрящи потребители (текстът вече е наличен за софтуер за четене на екран)

Сътрудничество с ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки

Контактният комитет насърчава и улеснява сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки и ВОИ на държавите членки на ЕС посредством няколко инициативи, основната част от които са в рамките на мрежата на ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки и ЕСП. Освен участието на председателите на тези ВОИ като наблюдатели на срещите на Контактния комитет, съвместната работна група за одитни дейности (JWGAA) — наследник на бившата работна група на Контактния комитет за страните кандидатки — насърчава практическото сътрудничество от малък мащаб.

Сътрудничество с международни организации

Представители на ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ, които са съответно европейската и световната организация на върховните одитни институции, присъстват на срещи на Контактния комитет и могат да докладват относно своето развитие и своите бъдещи планове. Други примери за сътрудничество с ЕВРОСАЙ включват съвместно обучение и участие на членове на ЕВРОСАЙ в стартирани от Контактния комитет многостранни дейности. Освен това отделните ВОИ на Контактния комитет участват също така и в дейностите, организирани от ЕВРОСАЙ и ИНТОСАЙ.