Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Въведение

​​​​​​​​​​​Ръководителите на ВОИ се срещат най-малко веднъж годишно, за да обсъдят по-нататъшното засилване на сътрудничеството. Заседанията им се подготвят от служителите за връзка, които имат за задача също така да координират планирането на одитите на ЕСП в държавите членки, дейностите на работните групи по конкретни одитни въпроси и редовния обмен на информация от общ характер.

 

Контактен комитет: График на миналите и предстоящите заседания

Среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП) в Люксембург на 1 и 2 декември 2008 г.

ЕСП беше домакин на двудневната годишна среща на Контактния комитет на председателите на ВОИ на ЕС. Срещата се проведе в Люксембург и беше ръководена от председателя на ЕСП – г-н Витор Калдейра (Vítor Caldeira). На срещата присъстваха председателите на 27-те ВОИ на Европейския съюз. Ръководителите на ВОИ на страните кандидатки, представителите на Комитета за обучение на ЕВРОСАЙ и СИГМА присъстваха като наблюдатели.
 
Срещата на Контактния комитет през 2008 г. се състоя по време, когато Европа и целият свят все още бяха в процес на асимилиране на глобалния шок, дължащ се на кризата на финансовите пазари. В този контекст основният акцент на срещата на Контактния комитет през 2008 г. бяха дискусиите относно реформата в бюджета на ЕС и ревизираната Лисабонска стратегия за периода 2008-2010 г. – два съществени въпроса по отношение на преодоляването на финансовата криза, засегнала ЕС и неговите държави членки. Двете теми бяха обсъдени задълбочено под формата на панелни дискусии.
 
Г-жа Далия Грибускайте (Dalia Grybauskaitė), тогавашният комисар по финансово програмиране и бюджет, направи основна презентация за реформата на бюджета на ЕС. Последвалата дискусия потвърди факта, че е необходимо да се предприемат действия, и показа важната роля на ВОИ в това отношение. Тяхната оценка на риска е ключова за една финансова среда, в която потокът на пари е спрял.
 
Ревизираната Лисабонска стратегия за периода 2008-2010 г. също беше обсъдена в контекста на тези промени. Бяха изказани оптимистични мнения, че ревизираната Лисабонска стратегия би могла да спомогне за преодоляването на отрицателните последици от финансовата криза.
 
По време на втория ден на срещата беше обменен опит и информация за резултатите от сътрудничеството, като бяха обхванати различни сфери на управление на средствата на ЕС и одитни въпроси, както и перспективите за бъдещи дейности.
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата