Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

2006


Среща на Контактния комитет във Варшава на 11 и 12 декември 2006 г.
 
 
Домакин на годишната среща на Контактния комитет, на която присъстваха председателите на ВОИ на ЕС и на Европейската сметна палата, беше ВОИ на Полша. Срещата беше ръководена от председателя на Върховната контролна палата на Полша –г-н Мирослав Секула (Mirosław Sekuła). Председателите на ВОИ на страните кандидатки България, Хърватия, Румъния и Турция, както и представителите на Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ, Комитета за обучение на ЕВРОСАЙ и СИГМА, присъстваха като активни наблюдатели.
 
Програмата на срещата включваше семинар, озаглавен „Приносът на Върховните одитни институции към подобряването на отчетността на средствата на ЕС“.
 
За събеседници бяха поканени г-н Сийм Калас (Siim Kallas), заместник-председател на Европейската комисия, и г-н Саболч Фазакаш (Szabolcs Fazakas), председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.
 
Наред с други теми участниците обсъдиха постиженията по отношение на националните декларации, предимствата и пречките, свързани с преките контакти между националните одитни институции и Европейската комисия, възможността за разработване на обща методология и одитни стандарти, както и предимствата и пречките в сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните одитни институции по време на одитните посещения на ЕСП в държавите членки.
 
Председателите на ВОИ обсъдиха също така начините за засилване на сътрудничеството и разгледаха резултатите от дейността на работните групи, обхващащи различни сфери на управление на средствата на ЕС: обществени поръчки, данък върху добавената стойност, селско стопанство, структурни фондове, национални доклади на ВОИ относно управлението на средствата на ЕС и качество на одита. Също така бяха представени резултатите от сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки.
 
 
 
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата