No

Среща на Контактния комитет във Варшава на 11 и 12 декември 2006 г.
 
 
 
Домакин на годишната среща на Контактния комитет, на която присъстваха председателите на ВОИ на ЕС и на Европейската сметна палата, беше ВОИ на Полша. Срещата беше ръководена от председателя на Върховната контролна палата на Полша –г-н Мирослав Секула (Mirosław Sekuła). Председателите на ВОИ на страните кандидатки България, Хърватия, Румъния и Турция, както и представителите на Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ, Комитета за обучение на ЕВРОСАЙ и СИГМА, присъстваха като активни наблюдатели.
 
Програмата на срещата включваше семинар, озаглавен „Приносът на Върховните одитни институции към подобряването на отчетността на средствата на ЕС“.
 
За събеседници бяха поканени г-н Сийм Калас (Siim Kallas), заместник-председател на Европейската комисия, и г-н Саболч Фазакаш (Szabolcs Fazakas), председател на Комисията по бюджетен контрол на Европейския парламент.
 
Наред с други теми участниците обсъдиха постиженията по отношение на националните декларации, предимствата и пречките, свързани с преките контакти между националните одитни институции и Европейската комисия, възможността за разработване на обща методология и одитни стандарти, както и предимствата и пречките в сътрудничеството между Европейската сметна палата и националните одитни институции по време на одитните посещения на ЕСП в държавите членки.
 
Председателите на ВОИ обсъдиха също така начините за засилване на сътрудничеството и разгледаха резултатите от дейността на работните групи, обхващащи различни сфери на управление на средствата на ЕС: обществени поръчки, данък върху добавената стойност, селско стопанство, структурни фондове, национални доклади на ВОИ относно управлението на средствата на ЕС и качество на одита. Също така бяха представени резултатите от сътрудничеството между ВОИ на страните кандидатки и потенциалните страни кандидатки.