Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

2012

На 18 и 19 октомври 2012 г. в Есторил се състоя среща на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на 27-те държави членки на ЕС и Европейската сметна палата (ЕСП)
​​
​​
На 18 и 19 октомври 2012 г. в Есторил Сметната палата на Португалия (Tribunal de Contas) беше домакин на годишната среща на Контактния комитет на председателите на Върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки на ЕС и Европейската сметна палата. Срещата беше ръководена от председателя на Tribunal de Contas — г-н Guilherme d’Oliveira Martins — и на нея присъстваха 93 делегати от ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП, както и от ВОИ на Хърватия (присъединяваща се държава) и на четири страни кандидатки (бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция). Присъстваха също така и представители на Инициативата за развитие на ИНТОСАЙ (Норвегия) и СИГМА (ОИСР).
 
Първата тема на срещата Предизвикателства пред ВОИ при подготвяне на следващата финансова рамка на ЕС беше обсъдена по време на семинар.
 
Като изтъкнат гост лектор на семинара присъства г-н Algirdas Šemeta, европейският комисар по въпросите на данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите. Делегати на различни ВОИ на ЕС представиха своите гледни точки и текущ опит.
 
Новият Финансов регламент ще затвърди управленската отговорност на държавите членки. Новите законодателни актове на ЕС се отнасят до фундаментални области като засилване на бюджетния надзор и наблюдението на икономическите политики на държавите членки, прилагане на корекциите на прекомерните дефицити и макроикономическите дисбаланси, както и определяне на изисквания за данъчната им рамка.
 
ВОИ на държавите членки на ЕС и ЕСП се стремят да допринесат за усъвършенстване на системите и подобряване на ефективността на усвоените на национално ниво фондове на Общността, както и за новите мерки на ЕС за икономическо и фискално управление. Те се ангажират също така да приемат независима и солидна позиция по отношение на подобряване на качеството на разходването на средства.
 
Във връзка с втората тема Последни развития в борбата срещу финансовата криза и опита на ВОИ от съответните одити бяха представени резултатите от някои специфични анализи, поискани от Контактния комитет: доклада на оперативната група за проучване на възможностите за сътрудничество с Евростат и националните статистически институции; състоянието на изпълнението на съвместната инициатива на ВОИ от еврозоната по отношение на външния одит на Европейския механизъм за стабилност; доклада на работната група за извършване на пилотно проучване за идентифициране на евентуалните слабости в областта на публичния одит относно новите механизми, мерки и инструменти, одобрени в отговор на финансовата и икономическата криза на национално и междуправителствено ниво, както и на ниво ЕС; доклада за напредъка на Мрежата за одит на фискалната политика.
 
Освен това някои ВОИ представиха също така своите гледни точки и опит, по-специално в контекста на финансовата криза по отношение на последните развития в областта на финансовия одит и ролята на ВОИ, последиците за счетоводните стандарти и уместния характер на международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС) за държавите членки на ЕС; бюджетните правила и приходната част от националните бюджети.
След обсъждане на теми I и II се премина към изслушване на друг виден гост-лектор — управителят на националната банка на Португалия (Banco de Portugal), г-н Carlos da Silva Costa, с чиято реч се закри тематичната част от срещата.
 
След дискусии по горепосочените теми бяха приети шест резолюции относно прилагането на бъдещи стратегии с цел изясняване на ролите на ВОИ в контекста на нови предизвикателства, като последните развития в икономическото управление на Европейския съюз.
 
Делегатите бяха информирани също така за следните дейности на ВОИ: доклад „Най-добри одитни практики и основни одитни препоръки относно одитите на корпоративното управление на общинските и държавните предприятия“ (ВОИ на Латвия); семинар относно придобития опит при приключване на програмния период 2000—2006 г. (ВОИ на Унгария); и одитите „Рискове в областта на мониторинга на публичните финанси“ (ВОИ на Нидерландия) и „Резултати от съвместния одит на схемите за търговия с емисии на въглероден диоксид“ (ВОИ на Дания).
 
По време на срещата беше направена и презентация от генералния секретар на ИНТОСАЙ и председателя на ВОИ на Австрия на важната резолюция A/66/209 на общото събрание на ООН: „Насърчаване на ефикасността, управленската отговорност, ефективността и прозрачността на публичната администрация чрез укрепване на върховните одитни институции“.
 
Домакин на следващата среща на Контактния комитет през октомври 2013 г. ще бъде ВОИ на Литва. Срещата ще се проведе във Вилнюс и ще се ръководи от Главния одитор г-жа Giedrė Švedienė.
 
 
08/11/2012

CC-R-2012-03


Resolution on the results of the pilot study on the Access of Supreme Audit Institutions to the main financial supervisors in EU Member States
08/11/2012

CC-R-2012-06


Resolution on the tasks and roles of the external public audit in the light of recent developments in the European Union economic governance
08/11/2012

CC-R-2012-02


РЕЗОЛЮЦИЯ относно сътрудничеството на Върховните одитни институции с Евростат и с Националните статистически институти


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата