Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

2013

Извънредна среща на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции на държавите членки на Европейския съюз, проведена на 8 май 2013 г. в Европейската сметна палата
Luxembourg2013CC.jpg
На 8 май 2013 г. в сградата на ЕСП беше проведена извънредна среща на ръководителите на ВОИ на държавите членки на ЕС и на ЕСП. Срещата беше председателствана от г-жа Giedrė Švedienė, ръководител на Сметната палата на Литва и изпълняваща длъжността председател на Контактния комитет. На срещата присъстваха 59 делегати от 24 ВОИ на държави членки на ЕС, ЕСП, и ВОИ на четири страни кандидатки за членство (Хърватия, Бивша югославска република Македония, Черна гора и Сърбия). Това е първата извънредна среща в историята на Контактния комитет.
 
На срещата бяха обсъдени две теми: 1) проектоизявление относно ролята на механизмите за одит и управленска отговорност за Икономическия и паричен съюз и други въпроси, свързан с това; и 2) предварителен обмен на идеи относно документа за позиция на работната група на Контактния комитет относно „Резолюция 6“.
 
По първа точка от дневния ред членовете на Контактния комитет обсъдиха финландска инициатива за изпращане на общо становище до председателя на Европейския съвет, предвид предстоящата дискусия на Съвета, насрочена за юни 2013 г. относно възможните мерки и пътна карта за по-нататъшно развитие и постигане на истински Икономически и паричен съюз (ИПС). Тази дискусия на Съвета представлява добра възможност за привличане на вниманието на създателите на политики към ролята на управленската отговорност и външния публичен одит в областта на публичните финанси при по-нататъшното развитие на ИПС.
 
Контактният комитет единодушно прие изявление относно значението на прилагането на подходящи механизми за одит и управленска отговорност в Икономическия и паричен съюз и за икономическото управление на ЕС, което да бъде изпратено на председателя на Европейския съвет.
 
В своето изявление Контактният комитет призова Европейския съвет да запази и подобри публичния външен одит и управленска отговорност при завършването на ИПС, банковия съюз и засилената координация на икономическите политики, по-специално чрез:
 
- изграждане на съгласувана рамка за одит и управленска отговорност;
- признаване на значението на публичния външен одит за законодателството на ЕС;
- укрепване на одитните механизми по отношение на банковия съюз;
- въвеждане на одитни правила в областта на бюджетната дисциплина; и
- подобряване на прозрачността и последователността на одита за инструментите за финансово стабилизиране.
 
Беше прието също така придружително писмо към изявлението. То беше подписано от членовете на тройката – ръководителите на ВОИ на Литва (изпълняващ длъжността председател), Португалия и Европейската сметна палата.
 
По втора точка от дневния ред беше извършен предварителен обмен на идеи относно документа за позиция на работната група на Контактния комитет относно задачите и ролята на публичния външен одит в контекста на последните промени в икономическото управление на Европейския съюз, който беше изготвен от Контактния комитет през октомври 2012 г. Работната група направи задълбочен анализ и изготви документ за позиция, представящ обобщение на заключенията на работната група и препоръките и главните идеи относно това, на кои въпроси Контактният комитет следва да обърне внимание в бъдеще. В документа бяха включени също така предложения относно по-ефективното функциониране на Контактния комитет. Контактният комитет поиска от служителите за връзка да изследват по-подробно този въпрос и да представят по-конкретни предложения относно представените точки за следващата среща на Контактния комитет, която е насрочена за октомври 2013 г.
 
11/06/2013

Изявление на Контактния комитет от 2013 г.


Съществуването на подходящи механизми за одит и управленска отговорност в Икономическия и паричен съюз и в областта на икономическото управление на ЕС е от важно значение


Този сайт се управлява от Европейската сметна палата