No
Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на Европейския съюз и на ЕСП, Рига, Латвия, 18 и 19 юни 2015 г.
Contact_Committee_Riga_2015.jpg

 
Върховната одитна институция на Република Латвия беше домакин и председател на годишната среща за 2015 г. на Контактния комитет, проведена на 18 и 19 юни в Рига. Срещата съвпадна с периода на председателството на Латвия на Съвета на Европейския съюз. Като активни наблюдатели на срещата присъстваха ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на Албания, бивша югославска република Македония, Черна гора, Сърбия и Турция, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ и на SIGMA.
Основната обсъждана тема беше Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Двама лектори бяха поканени да споделят вижданията си по темата. Г-н Burkhard Schmidt, (изпълняващ длъжността) директор на дирекцията, отговаряща за финансите и отношенията с ЕИБ, ЕБВР и МФИ към ГД „Икономически и финансови въпроси“ на Европейската комисия, направи презентация относно финансовите механизми във връзка с ЕФСИ, както и относно съответните правила за управление и отчитане. Г-н Nicholas Jennett, директор на дирекцията за нови продукти и специални трансакции към Европейската инвестиционна банка, представи гледната точка и ролята на ЕИБ в ЕФСИ/Плана за инвестиции за Европа, и описа процеса на идентифициране и подбор на проектите. В последвалата дискусия ръководителите на ВОИ обсъдиха постигнатия напредък по отношение на приемането на регламент за ЕФСИ и предложените механизми за управление, отчитане и одит. Контактният комитет посочи, че законодателите на ЕС са разгледали някои въпроси във връзка с тези механизми, включително като са внесли по-голяма яснота относно одитния мандат на ЕСП, и отбеляза, че ще бъде от полза да се извърши анализ на въздействието на механизмите за управление и отчитане, както и на възможните им последствия върху публичния одит.
По време на сесията относно предотвратяването и борбата срещу нередностите и измамите, както и относно сътрудничеството с правоприлагащите институции, ръководителите на ВОИ признаха необходимостта от подобряване на сътрудничеството на ВОИ и създадоха съответна работна група за разглеждане на тези въпроси. В рамките на сесията относно многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г. те отбелязаха нуждата от поставяне на акцент върху изпълнението и резултатите, там където е необходимо, върху значението на спазването на принципите на икономичност, ефективност и ефикасност при изпълнението на проектите, както и на уместността на показателите за изпълнение.
Контактният комитет прие декларация относно механизмите за отчитане и одит в областта на банковия надзор след въвеждането на Единния надзорен механизъм, с цел повишаване на осведомеността по този въпрос. Декларацията е адресирана към съответните институции на ЕС и национални органи.
Освен това Контактният комитет одобри предприемането на четири съвместни одита. Като се има предвид значението на стратегия „Европа 2020“, два от одитите ще бъдат насочени към проектите за насърчаване на образованието и заетостта. Един одит ще се фокусира върху рисковете, свързани с устойчивостта на публичните финанси, а четвъртият одит ще разгледа прилагането на пруденциален надзор върху банките.
Домакин и председател на следващата среща през октомври 2016 г. ще бъде върховната одитна институция на Словашка република.