No
Среща на Контактния комитет на ръководителите на върховните одитни институции на Европейския съюз и на Европейската сметна палата Братислава, Словакия, 20 и 21 октомври 2016 г.
CC_meeting_Bratislava_2016.jpg 
Върховната одитна институция на Словакия беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет за 2016 г., проведена на 20 и 21 октомври в Братислава. Срещата съвпадна с периода на председателството на Словакия на Съвета на Европейския съюз. Като активни наблюдатели на срещата присъстваха ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на Албания, бивша югославска република Македония,​ Черна гора, Сърбия и Турция, както и представители на секретариата на ЕВРОСАЙ.
Семинар относно енергийната политика на ЕС и климата
Основна тема на срещата беше енергийната политика на ЕС и климата. Целта на срещата беше повишаване на информираността относно предизвикателствата при изпълнението на енергийната политика на ЕС, що се отнася до правилата за одит и отчитане. Заместник-председателят на Европейската комисия (ЕК) Maroš Šefčovič поздрави във филмирана реч Европейската сметната палата за нейната текуща дейност във връзка с обзорния доклад относно енергийните и климатичните проблеми; той подчерта, че националните ВОИ също са ключови партньори на ЕК, тъй като констатациите и препоръките им могат да допринасят за подобряване на финансовото управление и администрацията на национално ниво и на ниво ЕС.
ВОИ на Франция, Швеция, Полша, Дания, Германия, Чешка република, Португалия и Европейската сметна палата обмениха опит и познания във връзка с проведени от тях одити в тази област.
Контактният комитет декларира, че енергийните и климатичните проблеми представляват ключови стратегически предизвикателства пред ЕС и неговите държави членки. Тези предизвикателства налагат действия от компетентните национални органи и органите на ЕС, както и извършване на одит от националните ВОИ и Европейската сметна палата.
Контактният комитет признава, че само ако работят ръка за ръка, ВОИ могат ефективно да се справят с преодоляването на тези важни хоризонтални въпроси. Чрез своята дейност, познания и експертен опит публичните одитори могат да направят уместен и градивен принос към постигането на целите за стратегията на ЕС в областта на енергетиката и климата, в т.ч. по отношение на целите за 2020 г. и 2030 г., пътната карта за 2050 г. и споразумението от Париж относно изменението на климата в рамките на Конференцията на ООН по изменението на климата (COP 21), която всички държави членки са поели ангажимент да спазват.
Семинарът на Контактния комитет по тази тема показа, че много ВОИ вече са извършили значителна одитна дейност в областта на енергийната ефективност, възобновяемата енергия и енергийната сигурност, както и че тези въпроси са от изключителна важност за ВОИ. В допълнение, съществува потенциал за извършване на още одити във връзка с иновациите в енергийния сектор, интеграцията на европейските енергийни пазари, измерването, мониторинга и отчитането на емисиите на парникови газове, както и адаптирането към климатичните промени.
Контактният комитет приветства желанието на ВОИ да обменят информация и одитни резултати в областта на енергетиката и климата; и предложи дейността на компетентните работни групи от ИНТОСАЙ и ЕВРОСАЙ също да бъде взета предвид. Той приветства и готовността на одитната мрежа във връзка със стратегия „Европа 2020“ да включи тази тема сред своите дейности. Контактният комитет високо оцени и прие предложението на ВОИ на Словакия да организира семинар с цел обмен и дискусия на конкретен експертен опит в областта на одита, както и това на Европейската сметна палата да организира среща за идентифициране на пропуските и рисковете във връзка с одита на хоризонталните въпроси в областта на енергетиката и климата.
Други въпроси, дискутирани по време на срещата
ВОИ на Словакия направи обобщение на извършената през предходната година дейност от различните работни групи, оперативни групи и мрежи на Контактния комитет. ВОИ на Сърбия предостави информация относно дейностите на мрежата на ВОИ на държавите кандидатки и потенциалните държави кандидати за членство в ЕС.
ВОИ на Латвия направи презентация на извършените от нея одити във връзка с прехвърлянето на пристанищни дейности от историческия център на Рига. ВОИ на Нидерландия представи текущата си дейност в областта на безопасността на продуктите, по-специално поставянето върху продуктите на търговската марка „СЕ“.
Контактният комитет подкрепи също така предложение за актуализиране на контролните списъци и насоките относно одита на обществените поръчки.
Домакин и председател на следващата среща на Контактния комитет ще бъде Европейската сметна палата.