No
​ 

Среща на Контактния комитет на ръководителите на Върховните одитни институции на Европейския съюз, Варшава, 27—28 юни 2019 г.

 

Сметната палата на Полша стана домакин на годишната среща на Контактния комитет, която беше проведена под ръководството на председателя ѝ Krzysztof Kwiatkowski. На срещата в качеството си на наблюдатели присъстваха и ръководителите на върховните одитни институции (ВОИ) на страните кандидатки и представители на SIGMA.

Основна тема на срещата беше семинарът „Цифрова Европа — предизвикателства и възможности пред ВОИ на Европейския съюз“, ръководен от Tytti Yli-Viikari, генерален одитор на Финландия. Като се има предвид приоритетът на Европейската комисия за прилагане на стратегията за цифровия единен пазар, включително Програмата в областта на цифровите технологии за Европа, както и все по-нарастващата необходимост ВОИ да използват цифрови инструменти в процеса на одитните проверки, семинарът предостави възможност да се обсъди ролята на ВОИ на ЕС в процеса на цифровизация в Европейския съюз. Въведение към дискусията направи Marek Zagorski, полският министър по цифровите въпроси, Michał Boni, член на ЕП от 2014 до 2019 г., и Małgorzata Nikowska от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Комисията, които представиха темата съответно от гледна точка на държавата членка (Полша), обществеността и Комисията.

След семинара бяха проведени две тематични дискусии. В първата участваха Janar Holm (председател на ВОИ на Естония), Charles Deguara (ВОИ на Малта), Stefan Lundgren (ВОИ на Швеция) и Tomaž Vesel (ВОИ на Словения). Те обсъдиха проблемите и възможностите, свързани с одитите на изпълнението в контекста на ЕС и в рамките на националните програми и свързани с електронното правителство и киберсигурността. Дебатът подчерта влиянието на развиващите се цифрови технологии върху работата на ВОИ, които все по-често извършват одити с тяхна помощ.

Втората дискусия, ръководена от Manfred Kraff (Служба за вътрешен одит към Европейската комисия), бе насочена, наред с други теми, към употребата на цифровите ресурси в областта на одита. В нея участваха Vítor Caldeira (ВОИ на Португалия), Kay Scheller (ВОИ на Германия), Arno Visser (ВОИ на Нидерландия) и Tytti Yli-Viikari (ВОИ на Финландия). Тази дискусия представи примери за добри практики под формата на новаторски подходи, стратегии и инструменти с потенциал да помогнат на ВОИ да постигнат добавена стойност при одитната работа.

ВОИ на ЕС допринасят за успеха на цифровизацията, като изпълняват своите задължения и включват в работата си цифрови инструменти и решения, когато това е уместно. В заключение Контактният комитет заяви, че за да изпълнят своята роля в процеса, ВОИ на ЕС се приканват:

  • да одитират съответните дейности и капацитет за осъществяване на цифровизацията;
  • да следят за това правото на ВОИ на достъп до съответната информация и данни не се нарушава в резултат на цифровизацията;
  • да осигурят технологичната готовност на ВОИ за извършване на такива одити, като се инвестира в технологии, идеи и хора;
  • да усъвършенстват съответно одитните подходи и процедури на ВОИ, и
  • да използват цифрова комуникация в дейностите, свързани с предоставяне на информация на гражданското общество и с провеждане на консултации със заинтересованите страни, когато това е уместно, в процеса на одитната работа.

 
На втория ден от срещата Контактният комитет представи резултатите от дейността на работните органи, други планирани дейности и резултати от международния одит на качеството на въздуха (координиран от ВОИ на Полша и ВОИ на Нидерландия), както и от одита на инфраструктурата за ИКТ в публичния сектор (ВОИ в Латвия).

Домакин на следващата среща на Контактния комитет, която ще се проведе през октомври 2020 г., ще бъде Европейската сметна палата.