Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Новини

Върховната одитна институция на Хърватия беше домакин и председател на годишната среща на Контактния комитет, проведена на 11 и 12 октомври 2018 г. в Дубровник. Освен делегациите на върховните одитни институции (ВОИ) на държавите членки и Европейската сметна палата, на срещата присъстваха като активни наблюдатели ръководителите на ВОИ на страните кандидатки за членство в ЕС и представители на SIGMA.

Срещата беше открита от Ivan Klešić, главен одитор на Хърватия, и Grozdana Perić, член на хърватския парламент и председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси.

Първият ден от срещата беше посветен на семинар на тема „Взаимодействие с гражданите — отворени ВОИ“. В контекста на настъпващите промени на национално и наднационално ниво (като например Брексит, миграцията, сигурността и изменението на климата), семинарът предложи широк набор от теми и дискусия на предизвикателствата и възможностите за ВОИ да увеличат своята ефективност.

Въведение в семинара направиха Ivica Tolić — член на Европейския парламент, Karen Hill — директор на SIGMA, и Laetitia Veriter — директор на организацията „Граждани за Европа“. Г-н Tolić представи изложение на състоянието на Европейския съюз, а г-жа Hill запозна участниците с перспективата и опита на SIGMA в комуникацията с гражданите. Г-жа Veriter подчерта необходимостта да се обмислят възможните начини за ангажиране на гражданите в одита в публичния сектор.

Последвалата тематична дискусия между Charles Deguara — главен одитор на Малта, Kay Scheller — председател на ВОИ на Германия, и Klaus-Heiner Lehne — председател на Европейската сметна палата, разкри положителния опит и ограниченията по отношение на взаимодействието на ВОИ с гражданите. Участниците се съгласиха, че за постигане на пълния потенциал на това взаимодействие е необходимо ВОИ да инвестират повече в изграждането на отношения.

Вторият ден на срещата беше посветен на докладване по текущи и наскоро приключили дейности на Контактния комитет, както и свързани с ЕС одити, проведени от ВОИ на Германия, Чешката република, Италия и Полша.

В края на срещата председателството на Контактния комитет беше предадено на председателя на ВОИ на Полша, която ще бъде домакин на срещата на Контактния комитет през 2019 г. във Варшава.

 


Dubrovnik , 13/11/2018
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата