Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Новини

Европейската сметна палата (ЕСП), от името на Контактния комитет на върховните одитни институции на ЕС (ВОИ), публикува днес обзор на проверките, извършени от одиторите в Европейския съюз в областта на общественото здравеопазване. Общо 24 ВОИ са допринесли за създаването на настоящия втори одитен сборник на Контактния комитет.

Общественото здравеопазване попада основно под отговорността на държавите членки, което води до значителни различия между системите на здравеопазване. ЕС подкрепя усилията на национално равнище с по-голяма насоченост към допълването или координирането на действията на държавите членки. През последните няколко десетилетия националните здравни системи са изправени пред редица предизвикателства, като постоянно нарастващите разходи, застаряващото население или факта, че пациентите и здравните специалисти стават все по-мобилни.

Общественото здравеопазване изисква координирани усилия между ЕС и неговите държави членки и темата несъмнено ще продължи да заема важно място в политическия дневен ред за идните поколения“, заяви председателят на Европейската сметна палата Клаус-Хайнер Лене. „Ето защо е от съществено значение да се оповестяват по-широко резултатите от актуалните одити в ЕС.“

Сборникът предоставя основна информация за общественото здравеопазване, свързаното с него законодателство, основните цели и съответните отговорности на равнището на държавите членки и на ЕС. В него също така са отразени основните предизвикателства в тази област, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Общественото здравеопазване е област, в която провеждането на одит е сложно. Въпреки това големият брой одити, извършени в тази сфера през последните години, показва голямото ѝ значение за гражданите на ЕС.

В сборника са събрани резултати от последните одити, извършени от ЕСП и от ВОИ на 23 държави членки на ЕС: Белгия, България, Чешка република, Дания, Германия, Естония, Ирландия, Гърция, Испания, Франция, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Унгария, Малта, Австрия, Полша, Португалия, Румъния, Словения, Словакия и Финландия. В рамките на тези одити са разгледани важни аспекти на изпълнението и са анализирани различни въпроси от сферата на общественото здравеопазване, като например профилактиката и защитата, достъпа до здравни услуги и тяхното качество, използването на нови технологии и електронните здравни досиета, както и фискалната устойчивост на услугите в тази област.​​


Одитен сборник​​

04/01/2020
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата