Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Новини

В своите Одитни сборници Контактният комитет на върховните одитни институции (ВОИ) на ЕС представя публикации с цел популяризиране на посланията от важни одитни документи пред заинтересованите страни и широката общественост.

Настоящото издание на Сборника е посветено на киберсигурността — тема, която беше от изключително значение в нашето общество и преди началото на пандемията от COVID-19. В него е представена основна информация за киберсигурността, главните стратегически инициативи и свързаното с тази област законодателство в ЕС. Посочени са и важните предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки, като например заплахите за индивидуалните права на гражданите на ЕС поради злоупотреба с лични данни, както и риска институциите да не могат да предоставят основни обществени услуги или да не извършват дейността си в пълна степен в резултат на кибератаки. В Одитния сборник са събрани резултатите от одитни проверки, извършени от 13 ВОИ.

Защитата на критични информационни системи и цифрова инфраструктура от кибератаки се превръща във все по-голямо стратегическо предизвикателство за ЕС и неговите държави членки. Въпросът вече не е дали ще има кибератаки, а кога и как те ще бъдат извършени. Това засяга всички нас — физически лица, предприятия и публични органи.

Ето защо одитите на ВОИ на ЕС и на Европейската сметна палата са насочени към киберсигурността, по-специално към защитата на данни, готовността на системата да устои на кибератаки и защитата на най-важните системи за комунални услуги. Това трябва да се разглежда в контекста на стремежа на ЕС да се превърне в най-сигурната цифрова среда в света.

Одитният сборник на тема киберсигурност 

17/12/2020
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата