Европейско право относно "бисквитките"
В съответствие с Директива 2009/136/ЕО Ви информираме, че на устройството Ви ще бъде запазена „бисквитка“. Можете да я приемете и системата ще запомни Вашите езикови предпочитания за бъдещи посещения на уебсайта (за срок от една година). Ако я отхвърлите, изборът Ви на език ще бъде активен само за настоящото Ви посещение. „Бисквитката“ ще се използва единствено за запазване на езиковите Ви предпочитания и няма да съдържа никакви лични данни.

Новини

Тазгодишното издание на одитния сборник разглежда предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, която е в основата на една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. В сборника се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на съответната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от върховните одитни институции на ЕС (ВОИ на ЕС).

Пандемията от COVID-19 предизвика многоизмерна криза, която засегна почти всички области на обществения и личния живот — общественото здравеопазване, икономическата дейност, условията на труд, образованието или публичните финанси. Въздействието върху ЕС и държавите членки е значително, разрушително и много неравномерно. Периодът, мащабът и точният му характер, както и ответните действия във връзка с пандемията, се различават значително в рамките на ЕС, но също така и на регионално, а понякога и на местно ниво, що се отнася до общественото здравеопазване, икономическата дейност, условията на труд, образованието и публичните финанси.

В повечето области, които са сериозно засегнати от пандемията, ЕС разполага само с ограничени правомощия за действие. Това се дължи отчасти на факта, че компетентността в областта на общественото здравеопазване не е изключителна за ЕС, а отчасти и на слабата подготвеност или първоначалния консенсус между държавите членки относно общи ответни действия. Поради липсата на координиран подход националните и регионалните правителства действаха независимо едни от други при въвеждането на превантивни и противоепидемични мерки, при снабдяването с оборудване или при създаването на пакети за възстановяване и схеми за запазване на работни места с цел смекчаване на социално-икономическите последици. Въпреки това след труден старт ЕС и държавите членки изглежда успяха да подобрят сътрудничеството си за смекчаване на последиците от кризата.

ВОИ на ЕС, т.е. ВОИ на държавите членки и Европейската сметна палата (ЕСП), реагираха в кратък срок на настоящата криза и бързо предприеха различни дейности по одит и мониторинг. В допълнение към 48-те одитни дейности, завършени през 2020 г., повече от 200 други одитни дейности все още са в ход или са планирани и ще бъдат приключени през 2021 г. или 2022 г. Сборникът съдържа обобщения на 17 доклада (от общо 48), публикувани през 2020 г., които обхващат пет приоритетни области — обществено здравеопазване, цифровизация, социално-икономически действия, публични финанси и рискове, както и общи ответни мерки на различните нива на управление. Сборникът включва резултатите от одити, извършени от ВОИ на Белгия, Кипър, Германия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция и ЕСП.

Одитен сборник на Контактния комитет относно действията за борба с COVID-19

22/07/2021
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата