Европейско право относно "бисквитките"
Съгласно EU Directive 2009/136/EC Ви информираме, че ако желаете да посетите този уебсайт, при достъп до системата ще бъде задействана "бисквитка". Ако не сте съгласни с това условие, не посещавайте уебсайта. Тази "бисквитка" ще се използва за запазване на Вашите езикови предпочитания, но няма да съдържа личните Ви данни. "Бисквитката" ще преустанови своето действие след една година.

Новини

Тазгодишното издание на одитния сборник разглежда предизвикателствата, свързани с пандемията от COVID-19, която е в основата на една от най-разрушителните здравни кризи, наблюдавани някога в света, с голямо въздействие върху обществото, икономиките и отделните хора. В сборника се предоставя информация относно отражението и действията за борба с пандемията на национално и наднационално ниво, и се прави преглед на съответната одитна дейност, извършена и публикувана през 2020 г. от върховните одитни институции на ЕС (ВОИ на ЕС).

Пандемията от COVID-19 предизвика многоизмерна криза, която засегна почти всички области на обществения и личния живот — общественото здравеопазване, икономическата дейност, условията на труд, образованието или публичните финанси. Въздействието върху ЕС и държавите членки е значително, разрушително и много неравномерно. Периодът, мащабът и точният му характер, както и ответните действия във връзка с пандемията, се различават значително в рамките на ЕС, но също така и на регионално, а понякога и на местно ниво, що се отнася до общественото здравеопазване, икономическата дейност, условията на труд, образованието и публичните финанси.

В повечето области, които са сериозно засегнати от пандемията, ЕС разполага само с ограничени правомощия за действие. Това се дължи отчасти на факта, че компетентността в областта на общественото здравеопазване не е изключителна за ЕС, а отчасти и на слабата подготвеност или първоначалния консенсус между държавите членки относно общи ответни действия. Поради липсата на координиран подход националните и регионалните правителства действаха независимо едни от други при въвеждането на превантивни и противоепидемични мерки, при снабдяването с оборудване или при създаването на пакети за възстановяване и схеми за запазване на работни места с цел смекчаване на социално-икономическите последици. Въпреки това след труден старт ЕС и държавите членки изглежда успяха да подобрят сътрудничеството си за смекчаване на последиците от кризата.

ВОИ на ЕС, т.е. ВОИ на държавите членки и Европейската сметна палата (ЕСП), реагираха в кратък срок на настоящата криза и бързо предприеха различни дейности по одит и мониторинг. В допълнение към 48-те одитни дейности, завършени през 2020 г., повече от 200 други одитни дейности все още са в ход или са планирани и ще бъдат приключени през 2021 г. или 2022 г. Сборникът съдържа обобщения на 17 доклада (от общо 48), публикувани през 2020 г., които обхващат пет приоритетни области — обществено здравеопазване, цифровизация, социално-икономически действия, публични финанси и рискове, както и общи ответни мерки на различните нива на управление. Сборникът включва резултатите от одити, извършени от ВОИ на Белгия, Кипър, Германия, Латвия, Литва, Нидерландия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция и ЕСП.

Одитен сборник на Контактния комитет относно действията за борба с COVID-19

22/07/2021
Този сайт се управлява от Европейската сметна палата